အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ယူေကပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သင့္ထံသို႕ လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမွီေရာက္ရွိရန္ သင္လိိုအပ္ပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ သို႕မဟုတ္ အြန္လုိင္းစာၾကည့္တိုက္တြင္ အသင္း၀င္ထားလိုက္ပါ။

စာၾကည့္တုိက္အသင္း၀င္တစ္ဦးအေနႏွင့္ သင္သည္စာအုပ္မ်ား၊ ဒီဗြီဒီမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ျပန္လွန္တုန္႕ျပန္မႈျဖစ္ေစေသာ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အြန္လုိင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း သင္သည္ အိမ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ စာၾကည့္တုိက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

အသင္းဝင္မ်ားသည္စာအုပ္မ်ား၊ ဒီဗြီဒီမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ျပန္လွန္တုန္႕ျပန္မႈျဖစ္ေစေသာ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳနုိပါမည္။