အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ယူေကပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သင့္ထံသို႕ လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမွီေရာက္ရွိရန္ သင္လိိုအပ္ပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ အသင္း၀င္ထားလိုက္ပါ။

စာၾကည့္တုိက္အသင္း၀င္တစ္ဦးအေနႏွင့္ သင္သည္စာအုပ္မ်ား၊ ဒီဗြီဒီမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ျပန္လွန္တုန္႕ျပန္မႈျဖစ္ေစေသာ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အြန္လုိင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း သင္သည္ အိမ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္)

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သတင္းဌာနသည္ ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ သိရန္လိုေသာအရာအားလံုးကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုး စတင္ရန္ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (မႏၱေလး)

မႏၱေလးစာၾကည့္တိုက္သည္အဂၤလိပ္စာတုိးတက္ေစလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ယူေကစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ျပင္ဆင္လုိသည္ျဖစ္ေစ၊ယူေကႏိုင္ငံအေၾကာင္းႏွင့္ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားသိလို၍ျဖစ္ေစ သြားေရာက္ေလ့လာႏုိင္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

Mobile libraries

စြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္လာေစရန္၊ အသိပညာမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ စိတ္ကူးဥာဏ္မ်ားကြန္႕ျမဴးလာေစရန္ စာဖတ္ျခင္းသည္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအားငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္မွစတင္ စာဖတ္ရန္အားေပးတုိက္တြန္းသင့္သည္။