လက္တြဲေဖာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အားအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ပညာေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုလည္း အသံုးျပဳပါသည္။ ဤသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိုက္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ အျမစ္တြယ္မႈရွိၿပီး နက္႐ိႈင္း၍ ၾကာရွည္ခံေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုဆီသုိ႕ ဦးတည္သြားရန္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

Amatae

ႏိုင္ငံတြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ရည္ရႊယ္သည့္ အျမဳေတသည္ FCDO ႏွင့္ SIDA တို႕မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမုိခိုင္မာေတာင့္တင္းရန္ျပဳလုပ္ေပးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွ စတင္သည့္ တရားေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ဤစီမံကိန္းသည္ ဥပေဒေရးရာ ပညာရွင္ (၂၄)ဦးကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (၃၀)ခန္႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျပီး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ေနာက္တစ္ဖြဲ႕သို႕ အျပန္အလွန္ သတင္းေပးပို႕မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေဖာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ၀င္လာမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံလုပ္ငန္းပံုစံေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးရန္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရယူျခင္း

Human Drama လူကုန္ကူးျခင္းဆန့္က်င္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တခန္းရပ္ျပဇာတ္ ဇာတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခု မွ လူငယ္အေယာက္ ၄၀ ကို ျပဇာတ္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာဖလွယ္ျခင္းစြမ္းရည္မ်ားသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္ MTV EXIT ၏ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး

ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဤစီမံကိန္းသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ့၀င္မ်ားကို ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးအေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Nobel Peace Laureate Professor Yunus visits Myanmar_1

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း

ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားနည္းလမ္းသစ္မ်ားဆန္းသစ္တီထြင္ဦးေဆာင္သူ ပါေမာကၡမုိဟာမက္ယုႏု(စ္)သည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ဧည့္သည္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕

(CSI- Civic Society Initiative) သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ကူညီေပးလိုေသာစာၾကည့္တုိက္အသင္း၀င္မ်ားမွ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။