၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လအၾကားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ ယူေကမွ Institute for Human Rights and Business ႏွင့္ ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ၀င္ေရာက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုရွိေရး ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။  

စီမံကိန္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ဤစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္ရာ  ထားရွိသင့္သည့္ ဂ႐ုစိုက္အားထုတ္မႈ မ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ေပးမႈကို ျမႇင့္တင္အားေပးရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ဤသို႕ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွာ ၎ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိ႕သည္ စီးပြားေရးအရေရာ လူမႈေရးအရပါ ရည္ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ မႈေသခ်ာစြာ ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။

ဤထားရွိသင့္သည့္ ဂ႐ုစိုက္အားထုတ္မႈဆုိသည္မွာ ၂၀၁၁-ခု ဇြန္လတြင္ ကမာၻကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ ေကာင္စီက ခ်မွတ္အတည္ျပဳေပးထားေသာ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ တုိက္႐ုိက္အေျခခံပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္ 

စီးပြားေရးေလာက၊ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအသီးသီး၏ အျမင္မ်ားကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ လက္တြဲေဖာ္ IHRB သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဤေတြးေခၚယူဆခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပားရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိ လူမ်ား၏ မူပိုင္ ယူဆခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အားေပးရန္ အင္အားေတာင့္တင္း လွသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကြန္ယက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေနရာငါးခုတြင္ လစဥ္က်င္းပေသာ ဆင့္ပြားအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ကနဦးပို႕ခ်ေပးေသာ ၈-ရက္ၾကာ ေလ့က်င့္ေပးမႈအစီအစဥ္ကို ထပ္ခါထပ္ခါ ထပ္ဆင့္ျဖန္႕ေဝခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္တုိက္႐ိုက္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္က်င္းပေပးေသာ ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမႈသူမ်ားကိုေသခ်ာ စြာေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

ဤသို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေဒသဆုိင္ရာ “စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး” လုပ္ကိုင္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားဖန္တီးေပး ျခင္းသ႔ို ဦးတည္ သြားၿပီး ၎အုပ္စုမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က Millennium Centre ကြန္ယက္မွ ဆက္လက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ 

ရလာဒ္မ်ား 

ရလာဒ္မွာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာစင္တာ (Myanmar Centre for Responsible Business - MCRB) ဟုေခၚေသာ လွဴဒါန္းသူမ်ားစြာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ စင္တာတစ္ခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္မႈေပးေနေသာ အရင္းအျမစ္ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ MCRB ႏွင့္ IHRB ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ၎အခ်ိန္မွစတင္ကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား စံုလင္စြာပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးရေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္း၊ တာ၀န္ယူမူရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္ပံုမ်ားကို ၎တို႕နားလည္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းစသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

External links

မျှဝေပါ