အျမဳေတသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အားေကာင္းေစရန္ကူညီေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔မွ ယူရို ၂.၈ သန္း ကူညီေထာက္ပံမႈျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ရန္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လုပ္ငန္းစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ 

The project:

  • အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေပၚလစီႏွင့္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္ေသာတိုက္တြန္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းကို အျမဳေတ အစီအစဥ္၏ ေထာက္ပံကူညီျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလည္ပတ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည္။  အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မတူညီေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျဖင့္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုး၍လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္  ေပၚလစီႏွင့္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္ေသာ တိုက္တြန္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ပိုမိုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးလာေစသည္။ 
  • အျမဴေတ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  ဘ႑ေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေစရန္ အခ်င္းခ်င္းကူညီေထာက္ပံျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေသာ အေလ့အထရွိသည့္ ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားရရွိပါသည္။

အျမဳေတသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းရွိ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအေရးအရာမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တစ္ႏွစ္ မွ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈသည္ အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တိုက္တြန္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည္။

အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါေသးေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား  ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း၏  ဦးတည္ရည္မွန္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္ အျမဴေတမွ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။   

အျမဳေတသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၃ တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

See also

External links

မျှဝေပါ