ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္သလဲ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားႏွင့္ ယူေက ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အထင္ကရအႏုပညာရွင္မ်ား၊ အလားအလာရွိေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အျပင္ ကမၻာႏွင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ပညာ ႏွင့္ အမွီအျငမ္းမ်ား ဖလွယ္ရာ၌လည္း အကူအညီ ေပးပါသည္။

အႏုပညာႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လူထု၏အသိႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္း၊ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာျပတုိက္အကယ္ဒမီ - ျမန္မာ

ျမန္မာ့ျပတိုက္ေလာကတိုးတက္ေရးကိုရည္ရြယ္လွ်က္ ျပတိုက္တြင္ အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

အႏုပညာဆုိင္ရာ ကမၻာ့လုပ္ငန္းမ်ား

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ Visual Arts၊ ဗိသုကာ၊ ဒီဇုိင္း၊ အက၊ ျပဇာတ္၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ ႏွင့္ Creative Economy စသည့္ ယူေက၏ တီထြင္ဆန္းသစ္ျပီး ကြဲျပားေသာ အႏုပညာက႑မ်ားကုိလည္း အားေပးအေထာက္အကူျပဳပါသည္။