ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္သလဲ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားႏွင့္ ယူေက ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အထင္ကရအႏုပညာရွင္မ်ား၊ အလားအလာရွိေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အျပင္ ကမၻာႏွင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ပညာ ႏွင့္ အမွီအျငမ္းမ်ား ဖလွယ္ရာ၌လည္း အကူအညီ ေပးပါသည္။

အႏုပညာႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လူထု၏အသိႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္း၊ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

လက္ခတ္သံ (Weave-Create-Empower)

အမ်ိဳးသမီးရက္ကန္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သံုးနွစ္သက္တမ္းရွိမည့္ စီမံကိန္း

Human Drama (တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္)

ဤျပဇာတ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လူမႈေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စိန္ေခၚေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိေစရန္ စကားအေခ်အတင္ေျပာႏုိင္ေသာျပဇာတ္ကုိ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္

Human Drama လူကုန္ကူးျခင္းဆန့္က်င္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တခန္းရပ္ျပဇာတ္ ဇာတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခု မွ လူငယ္အေယာက္ ၄၀ ကို ျပဇာတ္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာဖလွယ္ျခင္းစြမ္းရည္မ်ားသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္ MTV EXIT ၏ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္

ဤပြဲေတာ္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ အဓိကဦးတည္ခ်က္ထားေသာပထမဦးဆုံးပြဲေတာ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ရုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား သင့္ျမတ္မႈကိုျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

အႏုပညာဆုိင္ရာ ကမၻာ့လုပ္ငန္းမ်ား

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ Visual Arts၊ ဗိသုကာ၊ ဒီဇုိင္း၊ အက၊ ျပဇာတ္၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ ႏွင့္ Creative Economy စသည့္ ယူေက၏ တီထြင္ဆန္းသစ္ျပီး ကြဲျပားေသာ အႏုပညာက႑မ်ားကုိလည္း အားေပးအေထာက္အကူျပဳပါသည္။