ႏိုင္ငံတကာျပတိုက္အကယ္ဒမီ - ျမန္မာႏိုင္ငံတကာျပတိုက္အကယ္ဒမီ - ျမန္မာက ေလ့လာေရးသားခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပတိုက္ဝန္ထမ္းမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပတိုက္ဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား ေဝမွ်ျဖန္႔ျဖဴးေပးေစႏိုင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသင္တန္းမ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စီမံကိန္း (Tourism Master Plan – ၂၀၁၃-၂၀၂၀)အရ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပတိုက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္က႑ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ထက္သန္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရကလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာျပတိုက္အကယ္ဒမီ- ျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေဒသအသီးသီးတြင္ ျပခန္းႏွင့္ ျပတိုက္မ်ားႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာျပတိုက္ႏွင့္ျပတိုက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၿပီး မိမိအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ ယူေကမွ ထိပ္တန္းျပတိုက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လက္ေတြ႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည့္အျပင္ ျပင္ပသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားပါ ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ ေခတ္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ထိုပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းခြင္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ ျပတိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅မွအစျပဳ၍ ျပသသည့္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မွတ္တမ္းတင္ေရး၊ ျပတိုက္တြင္ ျပသတင္ဆက္ပံုေခတ္မီလာေစေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္တိုးတက္ေစေရး၊ ျပတိုက္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျပင္ဆင္ေရး အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ျပတိုက္အကယ္ဒမီက စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလထိ ႏုိင္ငံတကာျပတုိက္အကယ္ဒမီအခ်က္အလက္မ်ား

သင္တန္းအေရအတြက္ - အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၁၆ပြဲ

တက္ေရာက္သူမ်ား - ၂၀ဝအထက္

ေဖာ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား - သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ျပတိုက္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးထိန္းသိမ္းေရး

ပါဝင္သည့္ျပတိုက္မ်ား - ၃၃

ပါဝင္သည့္ယူေကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ဘရိုက္တန္တကၠသိုလ္၊ ဘရိုက္တန္ျပတိုက္ႏွင့္ပန္းခ်ီျပခန္း၊ လိပ္စက္စတာတကၠသိုလ္၊ ကာဒစ္(ဖ)တကၠသိုလ္၊ ျပတိုက္ပစၥည္းရန္ပံုေငြ

ျပတိုက္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရး

၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ျပတိုက္အကယ္ဒမီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္၌  ျပတိုက္ပစၥည္း သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပတိုက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ျပတိုက္ပစၥည္း ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ သင္တန္းဆရာမ်ားမွ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

ျပတိုက္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-

  • သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား ျပတိုက္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေဝမွ်ျခင္းျပဳရာတြင္ အားထားႏိုင္သည့္ ျပတိုက္သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေစႏိုင္မည့္္ ဗဟုသုတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္
  • အမ်ိဳးသားျပတိုက္(ရန္ကုန္)၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္(ေနျပည္ေတာ္)၊ မႏၲေလးယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္၊ ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္တို႔ကို ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္း ျပတိုက္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းခြင္အေလ့အက်င့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ စံျပျပတိုက္မ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ေပးရန္
  • ေဒသတြင္းျပတိုက္မ်ားတြင္ စပက္ထရမ္၏ပင္မလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Spectrum Primary Procedures) အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ျပတိုက္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကြန္ရက္တစ္ခုကို သင္တန္းသူ/သားမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ကာ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစျခင္းျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္။

သင္တန္းမွရရွိသည့္ ျပတိုက္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ျပတိုက္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္  ျပတိုက္ပစၥည္း မွတ္တမ္းတင္ေရးမ်ားစနစ္က်စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို  ပံ့ပိုးေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အစီအမံမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္သန္ပါသည္။

သင္တန္းမွ ရရွိသည့္ ျပတုိက္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းမ်ားမွ ျပတုိက္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ျပတုိက္ပစၥည္း မွတ္တမ္းတင္ေရး ပံ့ပုိးေပးေစႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္သန္ပါသည္။ ျပတုိက္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး toolkit ကို ဒီေနရာတြင္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ထိန္းသိမ္းေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံျပတိုက္က႑ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းခြင္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၈မတ္လႏွင့္ ၂၀၁၉ ဇန္ဝါရီလမ်ားတြင္ ပို႔ခ်ခဲ့သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းသိမ္းေရးပင္မ အယူအဆမ်ားႏွင့္တကြ တံဆိပ္ကပ္ေရး၊ အမွတ္အသားျပဳေရး၊ ျပတိုက္ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ အေရးပါသည့္ လက္ေတြ႔ပိုင္းကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ တက္ၾကြသည့္သင္ၾကားမႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ၊ အစီအစဥ္ဆြဲမႈ၊ လက္ေတြ႔ကြၽမ္းက်င္ေရး ေလ့က်င့္မႈ စသည္ျဖင့္ သင္ၾကားမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပတိုက္မ်ားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ပဋိညာဥ္မ်ားကို စံျပဳကိုးကားထားပါသည္။  သင္တန္းတြင္ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ေရး၊ ျပတိုက္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အဖ်က္ပိုးမ်ားထိန္းသိမ္းေရး၊ အလင္းေရာင္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝွန္း ျပတိုက္(၂၀)ေက်ာ္ရွိ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကြၽမ္းက်င္သူ(၆၀)အား ဤစဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ငန္းခြင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ မိခင္ဌာနမ်ားတြင္ အသိပညာ ဆင့္ပြားျဖန္႔ျဖဴးေပးေစႏိုင္ေရး သင္တန္းပံုစံကို ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။

 

မျှဝေပါ