ကြၽန္ုပ္တို႕မွ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား စသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ပုံမွန္စီစဥ္က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲမ်ားကို ေအာက္ပါတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သင့္အား ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ပြဲစဥ္မ်ား