ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပရဝဏ္အတြင္းသို့ ဝင္ေရာက္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရး နွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအား ျမွင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္ သက္မွတ္ထားေသာ အစီအမံမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ယခုကဲ့သို့ ေဆာင္ရြက္ရာအတြက္ အဆင္မေျပမွု အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပရဝဏ္အတြင္းသို့ ဝင္ေရာက္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရပါမည္။

၁။ ယူေဆာင္လာေသာအိတ္မ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရး အရ စစ္ေဆးျခင္းကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံရပါမည္။ လိုအပ္ပါက လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ ရန္ျငင္းပယ္နိုင္ပါသည္။

၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကတ္ျပား (သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ကတ္) တစ္ခုခုအား လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္းသို့ ျပရပါမည္။

(က) ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ကတ္ျပား
(ခ) ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသင္တန္းဌာန ေက်ာင္းသားကတ္/ မိဘကတ္
(ဂ) ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဝန္ထမ္းကတ္
(ဃ) နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္
(င) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
(စ) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္

၃။ မိမိ၏ အိတ္မ်ားနွင့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ားအား လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားထံ နွင့္ ဝင္ေပါက္အနီးအနားတြင္ ထားခဲ့ျခင္းမျပဳရပါ။

၄။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသို့လာေရာက္ေသာဧည့္သည္မ်ားအား သတၴဳခ်ိုင့္မ်ားနွင့္ စတီးခ်ိုင့္မ်ား ယူေဆာင္လာခြင့္မျပဳ ပါ။

မျှဝေပါ