ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရးမ်ားနွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ယူေက၏ နုိ္င္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔သည္ ယူေကနွင့္ အျခားေသာ နုိ္င္ငံမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအၾကား ရင္းနွီးပြင့္လင္းေသာ ပညာဗဟုသုတနွင့္ နားလည္မႈကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ယူေကနွင့္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ အေျခစိုက္လုပ္ကို္င္ေသာ နုိ္င္ငံမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း - အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပး၍ လူ႔ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း၊ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း - စသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္္ပ္တုိ႔သည္ ကမာၻ႕နုိ္င္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ အနုပညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ပညာေရးနွင့္ လူမႈေရးရာမ်ား စသည့္နယ္ပယ္မ်ား၌ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ယခင္နွစ္အတြင္း ျပည္သူေပါင္း ၈၀ သန္းေက်ာ္နွင့္ တုိက္ရိုက္ထိေတြ႕လုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီး အြန္လိုင္း၊ ရုပ္သံထုပ္္လႊင့္ျခင္းနွင့္ ပံုနိွပ္ျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ ျပည္သူေပါင္း ၇၉၁ သန္း နွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၄ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ယူေက၏  အမ်ားပုိင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုနွင့္ Royal Charter တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဴပ္မႈေအာက္ရွိ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ သမုိင္း

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံံ၏ ႏုိင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရုံးမ်ားရွိၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏုိင္ငံအႏွံ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ မတူညီကြဲျပားမႈ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ညီမွ်စြာဆက္ဆံမႈျပဳရန္ သံဓိဌာန္ခ်ထားကာ လက္ရွိမညီမွ်မႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

မွ်ေဝပါ