ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကို ပံ့ပိုးကူညီပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယူေက၏ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ နက္ရႈိင္းစြာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ကမာၻတဝွမ္းႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္၌တည္ရွိမႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားထံ တီထြင္ဖန္တီးဆန္းသစ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထူးျခားစြာေပါင္းစပ္ထားပါသည္။

ယူေကႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ တိုက္႐ိုက္လုပ္ကိုင္ကာ ၄င္းတို႔၏ဘဝမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ကူညီရင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကမာၻကို ပုံေဖာ္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာရန္၊ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးကို ရရွိရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အရည္အခ်င္းမ်ားရရွိရန္အတြက္လည္း ၎တို႔အား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ား၊ စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ သမုိင္း

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံံ၏ ႏုိင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရုံးမ်ားရွိၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏုိင္ငံအႏွံ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

မျှဝေပါ