ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ယူေကႏိုင္ငံံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့အစည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကာလွေသးေသာ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ဆက္လက္၍ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေနပါသျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ေလးစား႐ိုေသမႈကို ရရွိထားပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မွစတင္ခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႕မႈႏွင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား နက္႐ိႈင္းေသာ အုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ အလြန္အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ကြန္ယက္ကဲ့သို႕ေသာ စြမ္းအားရွိမႈကို ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ေျပာဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အႏုပညာရပ္က႑မ်ား စသည္ျဖင့္ အဖံုဖံုေသာက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းလက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အေၾကာင္းကိုသိရွိယံုၾကည္ၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕တြင္ လူမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ ေဒသခံ ကိစၥရပ္မ်ားအား ကြၽမ္းက်င္နက္႐ိႈင္းစြာ သိရွိထားမႈရွိပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္္ေသာ ေဒသတစ္ခု ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိစရာမ်ား၊ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားသို႕ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ နားလည္ခံစားမႈတုိ႕ကို ေပးစြမ္းပါသည္။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား အမ်ိဳးသားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ လက္တြဲေဖာ္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိျခင္းသည္  ၾသဇာေညာင္းသူမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားထံ သီးသန္႕ျဖစ္၍ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အဆက္အသြယ္မ်ိဳး ရရွိေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ျမင့္မားစြာစြမ္းရည္ရွိၿပီး အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္ေစရန္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ားစီစဥ္က်င္းပရာတြင္လည္း အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီအမွတ္တံဆိပ္သည္ ကမာၻအႏွံ႕ယံုၾကည္ျခင္းခံရေသာ အမွတ္တံဆိပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အမွတ္တံဆိပ္သည္ လူမ်ားအား ယံုၾကည္တန္ဖိုးထားျခင္း၊ သမာဓိေကာင္းမႈ၊ အျပန္အလွန္ရပ္တည္ႏုိင္မႈ၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ စသည္တုိ႕ကို တန္ဖုိးထားျခင္းအေပၚ အေျခခံပါသည္။ အစိုးရပိုင္း၊ ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကပါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အမွတ္တံဆိပ္ကို တန္ဖိုးထားေလးစားၾကပါသည္။ 

လူမ်ားအား ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း 

(CSR –Corporate Social Responsibility) ဟုေခၚေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာတာဝန္ရွိမႈအတြက္ သင္၏ ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေအာင္ သင့္အားကူညီေပးႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ လူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ယူငင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈအသိစိတ္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ဦးေဆာင္ေနျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္လက္ဆင့္ကမ္း ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပိုမုိေတာင့္တင္းခိုင္မာလာေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပညာေရး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အႏုပညာအတတ္ပညာမ်ားပါ ပါ၀င္ၿပီး၊ ၎ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႕၏ ကမာၻအႏွံ႕ရွိ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က သင့္အား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထိေတြ႕မႈတုိ႕သည္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ဆုိသည္ကို မၾကာခဏ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကုိင္တတ္ရၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ လုပ္ငန္း လက္တြဲေဖာ္မ်ားအတြက္လည္း ၎တို႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သင့္အား ကမာၻအႏွံ႕ရွိ ကြန္ယက္မ်ား၊ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသင္ယူျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အႏုပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီအသံုးျပဳေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္အျဖစ္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ဆက္သြယ္ပါ။ 

ဖုန္း : ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀

အီးေမးလ္: enquiries@mm.britishcouncil.org

မျှဝေပါ