ယူေကႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရး ျပည္သူမ်ားအၾကား ကမၻာႏွင့္အ၀ွန္း ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လူတုိင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု မိမိတို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ပဓါနက်ေၾကာင္း ကေလးအားလုံးတြင္ အႏၲရာယ္ခပ္သိမ္းမွ ကာကြယ္မႈရပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းလည္း အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ 

မတရားျပဳက်င့္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္းအပါအ၀င္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည့္ ကေလးမ်ားအားလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိေၾကာင္းလည္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ယူေကကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၈၉)တုိ႔ႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ 

ကေလးတစ္ဦးေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ (သုိ႔မဟုတ္) မိခင္ႏုိင္ငံရွိ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ မည္သူမဆုိ ကေလးသူငယ္အျဖစ္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ သတ္မွတ္ထားပါသည္ (UNCRC ၁၉၈၉) ။

ၿဗိိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ လစာရ/မရ၊ အခ်ိန္ျပည့္/အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ေသာ တုိက္ရုိက္ခန္႔အပ္သည့္ ၀န္ထမ္း၊ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ ေအဂ်င္စီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ကုိယ္စားျပဳ လုပ္ကုိင္သူမ်ား အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀ွန္းရွိ မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆုိ ဤမူ၀ါဒအား မျဖစ္မေန လုိက္နာရန္ ျဖစ္သည္။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

•ကေလးသူငယ္မ်ားအား တန္ဖုိးထား၊ ေလးစားၿပီး ၄င္းတုိ႔စကား နားေထာင္ေပးျခင္း။

•၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း

•ခုိင္မာသည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး စနစ္တရပ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားျခင္း

•ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးကုိ တစ္ေျပးညီနားလည္ေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးၿပီး စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း

•ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေ၀မွ်ေပးျခင္း

•သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေပၚေပါက္လာသည့္အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း အသိေပးျခင္း၊ မိဘႏွင့္ ကေလးမ်ားအား သင့္ေလွ်ာ္သလုိ ပါ၀င္ေစျခင္း

•ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ပံ့ပုိးမႈေပးၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

•ဤမူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပုိးေပးၿပီး ထုိသုိ႔ပံ့ပုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပး၊ နားလည္ေစျခင္း 

ဤမူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပုိးေပးၿပီး ထုိသုိ႔ပံ့ပုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပး၊ နားလည္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတုိ႔၏ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ႏွစ္စဥ္ ျပန္လွန္သုံးသပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ