ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ပညာေရးစနစ္၏ အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အကူအညီေပးေနပါသည္။ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပညာေရးစနစ္၏ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္လ်က္႐ွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမ်ားၾကား႐ွိ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေစရန္လည္း တက္ၾကြစြာ ကူညီေပးလ်က္႐ွိျပီး အထူးသျဖင့္ ျဗိတိန္ႏွင့္မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အသိပညာေဝမွ်သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးကိုကမၻာလံုးဆိုင္ရာပညာေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္လာျပီး ႏိုင္ငံတကာကသိ႐ွိနားလည္ေစျခင္း စသည္တို႕ကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဤက႑တြင္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ပံ့ပိုးကာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျဗိတိန္၏ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္္ေစပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ေရး

ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္တဦးျခင္းမ်ားၾကား ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေရးတို႔ကိုလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္

ႏိုင္ငံတကာပညာေရး marketing အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ ပြဲမ်ားစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအဆက္အသြယ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္ေသာေစ်းကြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။