©

Bothee Thaik Htun

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားတိုးခ်ဲ႕လိုသည့္ဆႏၵကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံၾကားေက်ာင္းသားမ်ား၊ တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ပညာရပ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားဖလွယ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑မ်ား၊ အဖြဲ႕အသည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီေပးသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၊ ‌‌‌ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ညီလာခံမ်ား၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွအကူအညီေပးသူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းဆက္ဆံေရးပိုမိုရွင္သန္လာေစရန္ နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

External links

မျှဝေပါ