စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္မ်ားအား အသိေပးေၾကညာခ်က္

 ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏လက္ရွိဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာအုပ္ collection မ်ားအား ရွာေဖြၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ စာအုပ္မ်ားငွားရမ္းရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္သို႔ တနလၤာမွ စေန နံနက္ ၈:၃၀ မွ ညေန ၄:၃၀ အတြင္းလာေရာက္ႏိုင္ပါၿပီ။

အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း အသင္းဝင္ေလွ်ာက္ထားရန္ စာၾကည့္တိုက္သို႔လာေရာက္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ physical library အသင္းဝင္မ်ားအေနႏွင့္ “စာအုပ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ (Book Delivery Services)” ကိုလည္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ မွာယူႏိုင္ၿပီး delivery service အသုံးျပဳကာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “အြန္လိုင္းမွ စာအုပ္မ်ား မွာယူျခင္းအတြက္ အဆင့္ဆင့္လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ဤေနရာ တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

”စာအုပ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ (Book Delivery Services)” အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ၀၉၇၆၅၆၃၄၀၈၆ ၊ ၀၉၇၆၅၆၃၄၀၈၇ ၊ ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၃၀ သို႔ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ library.enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္ - မႏၲေလးရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္အား ဆက္လက္၍ ယာယီပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  အသိေပးအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 24/7 ျဖင့္ ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ စာၾကည့္တုိက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

အသင္းဝင္မ်ားသည္စာအုပ္မ်ား၊ ဒီဗြီဒီမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ျပန္လွန္တုန္႕ျပန္မႈျဖစ္ေစေသာ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳနုိပါမည္။