စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း 80 ေက်ာ္ၾကာလက္တြဲကာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားေစေသာ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း

 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပို႔ခ်ရန္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားကို လိုအပ္သလို ထပ္ျဖည့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ရသည့္အတန္းမွျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းမ်ားသည္ ရာထူးအသီးသီးႏွင့္ အဆင့္အသီးသီးရွိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ပညာရွင္မ်ားအျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လတ္တေလာ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

သင္၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာပန္းတိုင္မ်ားကို နားလည္ရန္၊ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ သင္၏အခ်ိန္ဇယား၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းဆြဲရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

သင္၏စိတ္ႀကိဳက္အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးပါ

 

အဆင့္ 1 - တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း- သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စြမ္းရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈပန္းတိုင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သင္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးမည္။

အဆင့္ 2 - ဒီဇိုင္း- သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္အတူ လိုအပ္လွ်င္ သင္တန္းသားမ်ားျဖည့္စြက္ကာ စိတ္ႀကိဳက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးပါမည္။

အဆင့္ 3 - ပို႔ခ်ျခင္း- ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံရွိ သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ သင္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ သင္လိုအပ္သည့္ပုံစံျဖင့္ (လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္မႈ၊ ေပါင္းစပ္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း) သင့္သင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ 4 - အကဲျဖတ္ျခင္း- ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ဒက္ရွ္ဘုတ္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏တိုးတက္မႈ၊ ေလ့က်င့္ေပးမႈ၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ROI အေၾကာင္း အစီရင္ခံရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကူညီပါမည္။

 ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ေရးသင္ခန္းစာမ်ား

လက္ေတြ႕က်ေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ သင္ယူသူ သန္း 80 ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႀကိဳက္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ သင္တန္းအားလုံးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္-

  • ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္မႈ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ပို႔ခ်ေပးမႈမ်ား
  • လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စြမ္းရည္ အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား
  • ေလ့က်င့္ေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ROI ကိုေျခရာခံရန္ကိရိယာမ်ား။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေလ့က်င့္ေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

    • ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ သင္တန္း- ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စကားေျပာႏွင့္ အေရး ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အာ႐ုံစိုက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာကို ပို႔ခ်ပါသည္။ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ပစ္မွတ္ထားေသာ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကို သင္ႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ဖန္တီးပါမည္။
    • အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္- အဆင့္အသီးသီးမွ သင္ယူသူမ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ 7 ရက္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္သည့္ အတန္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အတန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
    • ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး- စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရေသာ သင္ခန္းစာျဖင့္ သင့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ပါ။ သင့္အတြက္သင္ခန္းစာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေလ့က်င့္ေရးစင္တာမ်ား၊ သင့္႐ုံးခန္း သို႔မဟုတ္ သင္ႏွစ္သက္ရာေနရာမွေန၍ သင့္အတြက္အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္တြင္ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈကို သင္ႏွင့္အတူတြဲ၍ အကဲျဖတ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ သင္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဂၤလိပ္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) ရွာေဖြပါ။

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

လိုလွ်င္လိုသလို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းပညာသုံး စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းသားမ်ား မွန္ကန္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားကို ဆည္းပူးေလ့လာထိန္းသိမ္းရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးၿပီး တိုင္းတာရန္ ကူညီေပးပါသည္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) ရွာေဖြပါ။ 

မျှဝေပါ