ကမာၻေပၚရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေရး ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားႏွင့္ အတူ ယုံၾကည္မႈတိုးျမႇင့္၍ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ကေလးမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတစ္ခုကို သင္ေ႐ြးခ်ယ္ပါက ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဘာသာစကားကို သင္ယူေလ့လာေနစဥ္ သင့္ကေလး၏ယုံၾကည္မႈမွာ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အဓိကက်ေသာ လူမႈစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာရင္း ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္အတြက္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ တက္လွမ္းပါ။

ကေလးအားလုံး အေကာင္းဆုံးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားက မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္ - သင့္ကဲ့သို႔ပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း ကေလးမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကို သိရွိပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝးသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါသလဲ။

သင္တန္းတစ္ခု ေ႐ြးခ်ယ္ပါ

Live online classes

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ EnglishScore Tutors – အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကားအ႐ြယ္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအတြက္

Description
တစ္ဦးခ်င္းသင္ၾကားေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ သင့္အတြက္ လိုက္ဖက္ညီေထြမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္
Location
အြန္လိုင္း
Price
ထပ္မံေလ့လာပါ

Classroom and online

Primary Plus (အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ)

Description
ကေလးမ်ားခ်စ္မည့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း
Location
အြန္လိုင္းအတန္းမ်ား
Price
ထပ္မံေလ့လာပါ

Secondary Plus (အသက္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ အတြင္းရွိသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း)

Description
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအဂၤလိပ္စာသင္တန္း
Location
အြန္လိုင္းအတန္းမ်ား
Price
ထပ္မံေလ့လာပါ

Online

ေႏြရာသီအထူးသင္တန္း (၇ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း)

Description
အထူးကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ ေပ်ာ္႐ြင္စရာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္။
Location
Price
ထပ္မံေလ့လာပါ