၁။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွုန္းနည္းေသာ အတန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အလားအလာ မရွိေသာ အတန္းမ်ားကို ပိတ္ပိုင္ခြင့္ရွိျပီး၊ အကယ္၍ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အတန္းမ်ား ပိတ္ခဲ့လ်ွင္ မူလအပ္ႏွံထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္တန္းေၾကးအျပည့္  ျပန္လည္အမ္းပါမည္္။

၂။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသို ့ေပးသြင္းျပီးေသာ သင္တန္းေၾကး စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ျပန္လည္ အမ္းမေပးပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့့္ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေၾကာင့့္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္တာဝန္ အေၾကာင္း ကိစၥေၾကာင့့္ျဖစ္ေစ သင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက သင္တန္း ကာလတစ္ခု အထိသာ  ေ႐ႊ.ဆုိင္းေပးပါမည္။ သို႕ရာတြင္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား (က) မွ (ဃ) ထိ) စာေရးသား ေတာင္းခံႏိုင္ျပီး ထိုသို ့ေတာင္းဆိုျခင္းအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ စရိတ္  ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

က) ဆိုး႐ြားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေရႊ  ့ဆိုင္းျခင္းအတြက္ ဆရာဝန္ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ နွင့္ ေဆးလက္မွတ္ တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။

ခ) ေနရာသစ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းအတြက္  ေက်ာင္းသား၏ အလုပ္ရွင္ထံမွ ေရးသားထားသည့္ အေထာက္အထား လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေနရာသစ္သို႕ ေျပာင္းသည္ဟု ဆိုရာတြင္ အျခားျဗိတိသွ်ေကာင္စီသို႕ ခရီးထြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသင္တန္း၊ ကတိျပဳျပီးေသာ အလုပ္ကိစၥတို႕ အက်ံုးမဝင္ပါ။

ဂ) မိမိတက္ေရာက္ေနေသာ သင္တန္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းတို႕မွ အခ်ိန္စာရင္း ေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ဆိုလ်ွင္ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းမွ ေရးသားထားသည့္ အေထာက္အထားလိုအပ္ပါသည္။

ဃ) သာေရးနာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ေသာ နာေရးကိစၥ၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ဆိုလ်ွင္ ေသစာရင္း (သို႕မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမွ ဆရာဝန္၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ေဆးလက္မွတ္ တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။

၃။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

က) သင္တန္းမစမွီ ၅ ရက္အလိုတြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေတာင္းဆိုပါက သင္တန္းေၾကး ၁၀၀% အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ခ) သင္တန္းစျပီး တစ္ပတ္အတြင္း ေတာင္းဆိုပါက သင္တန္းေၾကး ၅၀% အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ဂ) သင္တန္းစျပီး တစ္ပတ္ေက်ာ္လွ်င္ သင္တန္းကာလေရႊ႕ဆိုင္းခြင့္ကို လုံးဝ ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။
ဃ) သင္တန္းေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ၏ ကာလသက္မွတ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား စာရင္းသြင္း ထားေသာ အတန္း၏ ေနာက္ဆံုး ေန႕ရက္အထိသာ အက်ံဴးဝင္ပါသည္။

မွ်ေဝပါ