ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကဳံ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာဆရာမ်ားႏွင့္အတူ သင္၏ ဘာသာစကားရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ပညာသင္ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး သင္တန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သင္၏အသက္အ႐ြယ္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ သင္တန္းမ်ိဳး ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားအျပင္ ဆရာတစ္ဦးက တိုက္႐ိုက္လႊင့္သင္ၾကားေပးေသာ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ မိမိဘာသာဝင္ေရာက္ၿပီး လိုက္ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ အသက္အ႐ြယ္မ်ိဳးစုံအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာဝဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ အက္ပ္မ်ားအပါအဝင္ အြန္လိုင္းအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ၎အရင္းအျမစ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင့္အေနႏွင့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ သင္ယူေလ့လာေရးအေတြ႕အႀကဳံ ရရွိရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အဂၤလိပ္စာကို ခ်က္ခ်င္းလက္တန္းအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပးကူညီရန္ ျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ