ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူသင္ယူေလ့လာျခင္းက အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ၍ စိတ္အားတက္ႂကြေစကာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ အဂၤလိပ္လိုေျပာဆိုရာတြင္ သင့္အေနႏွင့္ ယုံၾကည္မႈရွိလာပါမည္။

ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအေနႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာအသုံးျပဳ ျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္မႈရွိလာေစသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ အားလုံး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဖန္တီးထားပါသည္။

  • သင္ယူရက်ိဳးနပ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူမႈ အေတြ႕အႀကဳံရေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင္ယူသူမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္
  • သင္ယူသူအားလုံးအား မတူကြဲျပားေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေလးစားေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏စြမ္းရည္မ်ား အျပည့္အဝအသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ကူညီေပးပါသည္
  • ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားသည္ မည္သည့္အသက္အ႐ြယ္တြင္ရွိေနေစကာမူ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အဂၤလိပ္စာစတင္ေလ့လာသင္ယူသည္ႏွင့္ သင္ယူသူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းက ကူညီေပးပါသည္
  • ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ အားလုံးပါဝင္လုပ္ေဆာင္၍ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိကာ တန္ဖိုးထားမႈခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔က အေသအခ်ာ ေျပာႏိုင္ပါသည္။

အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား သင္ၾကားမႈပုံစံ

သင္၏အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ကိုတိုးတက္ေစၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။ သင္ယူသူအားလုံး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းရွာေဖြပါ။

Secondary ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားမႈပုံစံ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာမ်ားသည္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္လက္တြဲေခၚယူေသာေၾကာင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရသည္ကိုႏွစ္သက္ၾကသည္။

Primary ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားမႈပုံစံ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းမ်ားသည္ သင့္ကေလး၏စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ယုံၾကည္မႈကိုတိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္အတန္းမ်ားျဖစ္သည္။

မျှဝေပါ