ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာမ်ားသည္ သင္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိ ေအာင္ သင့္အား ကူညီေပးရာတြင္ အခိုင္အမာသက္ေသျပၿပီးေသာ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ား၊ ေခတ္မီ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာမ်ိဳးစုံကို အသုံးျပဳပါသည္။ 

လက္ေတြ႕ဘဝအေျခအေနမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သင္လိုအပ္ေနေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ိဳးကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် ဘာသာစကားဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ား တိုးျမႇင့္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေျချပဳ ေလ့လာသင္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ကူညီေပးပါမည္။

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) အားလိုက္နာလ်က္၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

  • ကြၽမ္းကြၽမ္းမႈအဆင့္တူညီသည့္ အျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ အုပ္စုလိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
  • သင့္ယုံၾကည္မႈကိုတိုးျမႇင့္ရန္ ဇာတ္ၫႊန္းအေျချပဳ စကားေျပာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
  • လူမႈေရးႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာအသုံးျပဳမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ သင့္အား ၂၁ ရာစု၏ ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ ေခတ္မီသင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ား
  • သင္၏တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ကူညီရန္ ပုံမွန္ေပးသြားမည့္ တစ္ဦးခ်င္း အႀကံျပဳခ်က္
  • [အခမဲ့စာေမးပြဲ ျပင္ဆင္မႈကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအလိုက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အတိအက်] အပါအဝင္ ထပ္ေဆာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ
မျှဝေပါ