ကမာၻေပၚတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရး ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူလိုက္ပါ

အဂၤလိပ္စာကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူသင္ယူၿပီး သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု၏ သင္ယူေလ့လာမႈကို ကိုယ္တိုင္စိတ္ႀကိဳက္စီမံလိုက္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာအတန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားက ေရးဆြဲထားၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံ၍ လူတိုင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ သင္ယူေလ့လာမႈ အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အဂၤလိပ္စာ အေျပာ၊ အၾကား၊ အဖတ္ႏွင့္ အေရးစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ ၎တို႔၏ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာမ်ားက ကူညီေပးသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေလ့လာသင္ယူသူလူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

Adults

English Online- 100% အြန္လိုင္း ဆရာလမ္းျပ သင္႐ိုး

Description
တိုက္႐ိုက္ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား | စိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္မ်ား | ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား | ယေန႔ စာရင္းသြင္းပါ
Location
ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာမႈႏွင့္အြန္လိုင္းအတန္းမ်ားေနထိုင္ၾကသည္
Price
စုံစမ္းေမးျမန္းပါ

FutureLearn ႏွင့္အတူ ExpertTracks

Description
Learn online with our range of online courses in partnership with FutureLearn.
Location
Price
ထပ္မံေလ့လာပါ

Kids and teens

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ EnglishScore Tutors – အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကားအ႐ြယ္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအတြက္

Description
EnglishScore Tutors သည္အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကား British Council မွ တစ္ဦးခ်င္းသင္ၾကားေသာ သင္တန္းပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည္။
Location
အြန္လိုင္း
Price
စုံစမ္းေမးျမန္းပါ