ကမာၻေပၚတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရး ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူလိုက္ပါ

အဂၤလိပ္စာကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူသင္ယူၿပီး သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု၏ သင္ယူေလ့လာမႈကို ကိုယ္တိုင္စိတ္ႀကိဳက္စီမံလိုက္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာအတန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားက ေရးဆြဲထားၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံ၍ လူတိုင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ သင္ယူေလ့လာမႈ အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အဂၤလိပ္စာ အေျပာ၊ အၾကား၊ အဖတ္ႏွင့္ အေရးစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ ၎တို႔၏ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာမ်ားက ကူညီေပးသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေလ့လာသင္ယူသူလူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။