မိမိဘာသာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ဝဘ္ဆိုက္အရင္းအျမစ္မ်ားစြာျဖင့္ သင္လိုက္ႏိုင္သေလာက္ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာသင္ယူလိုက္ပါ။

ဂိမ္းမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ နားေထာင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

ေဘာလုံးအားကစားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူျခင္း

ကမာၻေပၚတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေကာင္းဆုံး ေဘာလုံးလိဂ္၏ ေဘာလုံးအားကစားအေျချပဳ ေလ့လာသင္ယူေရး သင္ေထာက္ကူမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ Premier Skills English က အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ သင္

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ LearnEnglish

LearnEnglish Teens သည္ အေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ သင့္အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ၎တြင္ စာေမးပြဲအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သဒၵါႏွင့္ ေဝါဟာရ ေလ့က်င့္ခန္းမ်

ကေလးမ်ားအတြက္ LearnEnglish

ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အြန္လိုင္းဂိမ္းမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ ပုံျပင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ မိဘမ်ားအတြက္မူ ကေလးမ်ား အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ နည္း