ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အေရွ႕အာရွတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆရာ/ဆရာမ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ယူေကမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား ဖြံ့ျဖိဳးလာေစရန္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပညာေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္တကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ဖြံ့ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားရရွိရုံသာမက ေဒသတြင္းရွိ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံ (၁၂) ခုတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ရပ္တည္ေနလ်က္ရွိသည္။

ေဒသတြင္းရွိ စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားအပါအဝင္ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ဖတ္႐ႈပါ။

External links

မျှဝေပါ