ကြၽႏု္ပ္တို႕ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား သင္တန္းပို႕ခ်မႈမ်ား၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွတဆင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္း တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤက႑တြင္

A teacher talking to a group of students working in a classroom

ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မွီျငမ္းစရာမ်ား

အဂၤလိပ္စာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ၎ကို သင္ၾကားေနသူမ်ားအေပၚ ျပင္းျပေသာ ကူညီလိုစိတ္ ရွိပါသည္။

Our work with teachers

ဆရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူဖြဲ႕အစည္းေက်ာင္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ ဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

Our English work across East Asia

အေရွ႕အာရွတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အေရွ့အာရွတြင္ အဂၤလိပ္စာပညာေရး အထူးက်ြမ္္းက်င္မႈ၊ မႈဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ဆရာ/မဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမြမ္းမံလုဎ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္