ကြၽႏု္ပ္တို႕ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား သင္တန္းပို႕ခ်မႈမ်ား၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွတဆင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္း တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤက႑တြင္

A teacher talking to a group of students working in a classroom

ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မွီျငမ္းစရာမ်ား

အဂၤလိပ္စာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ၎ကို သင္ၾကားေနသူမ်ားအေပၚ ျပင္းျပေသာ ကူညီလိုစိတ္ ရွိပါသည္။

အေရွ႕အာရွတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အေရွ့အာရွတြင္ အဂၤလိပ္စာပညာေရး အထူးက်ြမ္္းက်င္မႈ၊ မႈဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ဆရာ/မဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမြမ္းမံလုဎ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္