စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ Covid-19 ဆိုင္ရာေနာက္ဆုံးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တြင္ လူေပါင္း (၂)သန္းေက်ာ္သည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွတဆင့္ စာေမးပဲြမ်ားကို ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ကမၻာအႏွ႔ံရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပဲြမ်ားမွ အစျပဳ၍ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း စာေမးပဲြအဆံုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စာေမးပဲြမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးေနပါသည္။ ပညာရပ္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးေလာကတို႔မွ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္မႈအေတြး အေခၚမ်ားကို ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးေနပါသည္။

CUSTOMER SERVICE

သင့္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕တြင္ Customer Services ဌာနရွိပါသည္။ စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးစုံစမ္းျခင္း၊ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း ႏွင့္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူျခင္းတို႕အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏အလုပ္အခ်ိန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Customer Services ဖြင့္ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္
စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း တနလၤာ - ေသာၾကာ မနက္ ၈.၃၀ မွ ညေန ၄နာရီ
စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးစုံစမ္းျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူျခင္း တနလၤာ - တနဂၤေႏြ မနက္ ၈.၃၀ မွ ညေန ၅နာရီ

စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိရွိလိုသည္မ်ားကို enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕အီးေမးလ္ပို႕ျပီး ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

IELTS

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS ေျဖဆုိလုိက္ပါ။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္၊ ပညာသင္၊ ေနထုိင္ၾကပါ။ IELTS စာေမးပြဲမွာ ကမၻာ့လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ဘာသာစကား စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ ယေန႔ပင္ စာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ။

Cambridge English Language Assessment စာေမးပြဲမ်ား

Cambridge အဂၤလိပ္စာအကဲျဖတ္စာေမးပဲြမ်ားအေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါသည္။

အတတ္ပညာႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာစာေမးပဲြမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယူေကႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအတတ္ပညာဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပေပးပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွတဆင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိၾကပါသနည္း

သင္၏ အလုပ္အခြင့္အလမ္းတုိးတက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း (သို႕) ႏုိင္ငံျခားတြင္ျဖစ္ေစ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ တဆင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိပါ။