ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားေသာ စာေမးပြဲရက္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ျပီး ျမန္ဆန္ေသာစာေမးပြဲရလဒ္ မ်ားကိုရယူပါ။

လူတိုင္းကေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းကိုၾကိဳက္ၾကသည္။ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရး အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မွလုပ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။ ယခုအခါသင္သည္ IELTS ကိုကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္စစ္ေဆးေသာ IELTS ျဖင့္ သင္သည္ IELTS Academic (သို ့) General Training ကို ေျဖဆိုရာတြင္ အေျဖမ်ားကို ႐ိုး႐ွင္းစြာ ႐ိုက္ႏွိပ္၍ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ IELTS ေျဖဆိုရာတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္မ်ား

 • ေ႐ြးခ်ယ္စရာ စာေမးပြဲရက္မ်ားလာျခင္း
 • ေ႐ြးခ်ယ္စရာ စာေျဖဌာန မ်ားလာျခင္း
 • Flexibility ပိုမိုရ႐ွိလာျခင္း
 • ျမန္ဆန္ေသာ ရလဒ္မ်ား ကို ၃ - ၅ ရက္အတြင္းရ႐ွိႏိုင္ျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS မွာအဘယ္နည္း။

သင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS ကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါက Listening၊ Reading ႏွင့္ Writing အပိုင္းမ်ားကို ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုရပါမည္။ Speaking စစ္ေဆးျခင္းသည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ စစ္ေဆးသူႏွ႔င္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျဖဆုိ ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ရဲ ႔  အေျပာစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္ေစ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္ေစ စာေမးပြဲ၏ ေအာက္ပါက႑မ်ားသည္  တူညီမႈ႐ွိပါသည္။

 • ပါဝင္မႈ
 • အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္
 • ေမးခြန္းပံုစံ
 • အမွတ္ေပးစနစ္
 • Speaking စစ္ေဆးပံု
 • Test Report Form
 • ရလဒ္ verification

မွတ္ခ်က္။     ။ သင္သည္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား  ေတာင္းလိုပါက ေရးေျဖျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ IELTS ကိုသာစာရင္းသြင္းပါ။ ဤသို႔ေျဖဆိုရေသာ ပံုစံသည္ ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္သည့္ပံုစံျဖစ္ျပီး ေျဖဆိုသူ မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

မျှဝေပါ