ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ  တြင္ IELTS စာေမးပြဲအားစာရင္းေပးသြင္းၿပီး အခမဲ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားကို ယေန႔ပဲ ရယူလိုက္ပါ။

IELTS စာေမးပြဲ အတြက္စာရင္းသြင္းတဲ့အခါ စာေမးပြဲေၾကးထဲမွာ ပါၿပီးသားကေတာ့ 

  • IELTS ျပင္ဆင္ေရးမွာ နာမည္ႀကီးအြန္လိုင္းသင္ေထာက္ကူျဖစ္တဲ့

IELTS Ready Premium – Speaking, Writing, Reading and Listening အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း အခု (၄၀)

  • Test Report Form အပို (၅)ခု - သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အခမဲ့ ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ - immigration ႐ုံးမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား) 

ဘယ္ IELTS စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုမလဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

သင္၏ IELTS စာေမးပြဲကို အြန္လိုင္းတြင္ (သို႔မဟုတ္) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ႐ုံးတြင္စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ IELTS စာေမးပြဲကို စာရင္းသြင္းပါက သင္သည္ IELTS တရားဝင္စာေမးပြဲစင္္တာ၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္မွာေသခ်ာပါသည္။

IELTS Academic test ကို IELTS Online Test အမ်ိဳးအစား ျဖင့္ မိမိ ေနအိမ္တြင္ (သို႔) မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး အင္တာနက္ေကာင္းမြန္ေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေမးပြဲေၾကး  စာရင္းေပးရန္ 
IELTS on Computer (Academic) - in a test centre ၇၀၇,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS on Paper (Academic) - in a test centre ၇၀၇,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS Online (Academic) - take from your home or any private location ၂၃၁ ေဒၚလာ

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS on Computer (General Training) - in a test centre ၇၀၇,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS on Paper (General Training) - in a test centre ၇၀၇,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS for UKVI (Academic) - in a test centre ၇၃၅,၀၀၀ က်ပ္ စာရင္းေပးရန္ 
IELTS for UKVI (Genetral Training) - in a test centre ၇၃၅,၀၀၀ က်ပ္ စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Life Skills (A1, A2 and B1) - in a test centre ၅၆၆,၀၀၀ က်ပ္

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

*IELTS Online (Academic) စာေမးပြဲသည္ Regional IELTS စာစစ္ဌာနမွတိုက္႐ိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စာေမးပြဲျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေၾကးအား အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာနသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ မိမိ အသုံးျပဳေသာဘဏ္အလိုက္ ေငြလႊဲအပ္ႏႈန္းထား ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။

IELTS On Computer/On Paper (Academic,General Training,Life Skills,UKVI) စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို မိုလ္ဘိုင္းဘဏ္စနစ္ (သို႔) နီးစပ္ရာဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ ကမ္းနားလမ္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ႐ုံ၌ ဘဏ္ကတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းလာေရာက္ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ IELTS စာ‌ေမးပြဲ စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာ

၁။ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္တစ္ခုခု (ပတ္(စ)ပို႔သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္) အဆင္သင့္ရွိပါေစ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္  အသက္ ၁၈-ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားအတြက္ မိဘ(သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို စာျဖင့္တင္ျပရမည္။ 

၂။ စာေမးပြဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေမးခြန္းပုံစံ၊ စာေမးပြဲရလဒ္အေၾကာင္း အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေျဖဆုိသူအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ  ဖတ္ရႈပါ။ အသက္ ၁၆-ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ား IELTS ေျဖဆုိရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း မွတ္သားပါ။ 

၃။ စာေမးပြဲအတြက္ ေငြသြင္းရာတြင္ ဘဏ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ေစ၊ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ႐ံုးမ်ားတြင္ လာေရာက္၍ POS machine မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ေပးသြင္း ႏိုင္္ပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးသည့္အခါ

  • စာရင္းေပးသြင္းၿပီးလွ်င္ရင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ေနရာကို Email မွ အတည္ျပဳစာေစာင္ေပးပို႔ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
  • Speaking Test ကို အျခားေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလည္းေကာင္း၊ Reading,Writing,Listeningေျဖဆိုၿပီးေနာက္ (သို႔) မေျဖဆိုခင္ (၇)ရက္ အတြင္း လည္ေကာင္း စီစဥ္ေပးပါသည္။ စာေမးပြဲဌာန မွေျဖဆိုမည့္ ရက္စြဲကို ျပန္လည္ အတည္ျပဳေပးပါသည္။
  • စာေမးပြဲအတြက္စာရင္းေပးၿပီးေသာအခါ အြန္လိုင္း မွ စာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ IELTS Ready premium သို႔ ေလ့က်င့္ရန္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကုဒ္ကို  သင္၏ Email သို႔ အလိုအေလွ်ာက္ပို႔ေပးပါသည္။ 
  • သင္သည္ စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသည့္အခါတြင္ Test Taker Portal ထဲ သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ IELTS Reference Number ကိုရရွိပါမည္။ စာေမးပြဲအတြက္စာရင္းေပးသြင္းလွ်င္ မိမိ အီးေမလ္းကို မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။