စာေမးပြဲအတြက္စာရင္းသြင္းၿပီး အခမဲ့ေလ့က်င့္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ယေန႔ပဲရယူလိုက္ပါ။

IELTS စာေမးပြဲအတြက္စာရင္းသြင္းတဲ့အခါ စာေမးပြဲေၾကးထဲမွာပါၿပီးသားကေတာ့

  • IELTS ျပင္ဆင္ေရးမွာ နာမည္ႀကီးအြန္လိုင္းသင္တန္းျဖစ္တဲ့ 'Road to IELTS Last Minute course' - ေလ့က်င့္ခန္း အခု (၁၀၀)၊ ဗြီဒီယိုသင္ခန္းစာ (၉)ခုနဲ႔ four skill မွတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အစမ္းစာေမးပြဲ (၂)ခု။
  • Test Report Form အပို (၅)ခု - သင္ေလၽွာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အခမဲ့ပို႔ေပးနိုင္ပါသည္ (ဥပမာ - immigration ႐ုံးမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား)

ဘယ္ IELTS စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုမလဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

သင္၏ IELTS စာေမးပြဲကို အြန္လိုင္းတြင္ (သို႔မဟုတ္) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ႐ုံးတြင္စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံစာရင္းသြင္းပါက သင္သည္ IELTS တရားဝင္စာေမးပြဲစင္္တာ၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္မွာေသခ်ာပါသည္။

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား စာေမးပြဲေၾကး  စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Academic - in centre (paper or computer) USD 242

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS General Training - in centre (paper or computer) USD 242

စာရင္းေပးရန္ 

IELTS Academic for UKVI - in centre USD 262 စာရင္းေပးရန္ 
IELTS General Training for UKVI - in centre USD 262 စာရင္းေပးရန္ 
IELTS Life Skills (A1, A2 and B1) - in centre USD 185

စာရင္းေပးရန္ 

 

IELTS စာေမးပြဲေၾကးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

စာ‌ေမးပြဲ စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာ

၁။ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္တစ္ခုခု (ပတ္(စ)ပို႔သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္) အဆင္သင့္ရွိပါေစ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္  အသက္ ၁၈-ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားအတြက္ မိဘ(သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို စာျဖင့္တင္ျပရမည္။ 

၂။ စာေမးပြဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေမးခြန္းပုံစံ၊ စာေမးပြဲရလဒ္အေၾကာင္း အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေျဖဆုိသူအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ  ဖတ္ရႈပါ။ အသက္ ၁၆-ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ား IELTS ေျဖဆုိရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း မွတ္သားပါ။ 

၃။ စာေမးပြဲအတြက္ ေငြသြင္းရာတြင္ ဘဏ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ေစ၊ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ႐ံုးမ်ားတြင္ လာေရာက္၍ POS machine မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ေပးသြင္း ႏိုင္္ပါသည္။

စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးတဲ့အခါ

  • ႀကိဳတင္စာရင္းေပးၿပီးလွ်င္ စာေမးပြဲစတင္ခ်ိန္၊ စာေမးပြဲစစ္မည့္ေနရာတုိ႔ကုိ အတည္ျပဳေပးပါမည္။ 
  • သင့္အတြက္ စကားေျပာစာေမးပြဲကုိ အျခားေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္အတူတကြေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဓိက စာေမးပြဲၿပီးေနာက္ (၇)ရက္အတြင္း အျခားေန႔ရက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေျဖဆုိရန္ စီစဥ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ စာေမးပြဲဌာနမွ ေျဖဆုိရမည့္ ရက္စြဲကုိ အတည္ျပဳေပးပါမည္။
  • စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးျပီးေသာအခါ စာေမးပြဲအတြက္ online မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ Road to IELTS website သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ကုဒ္ကို သင္၏ email သို႕ အလိုအေလွ်ာက္ပို႕ေပးပါမည္။  
  • စာေမးပြဲေျဖဆုိသူအတြက္ portal ကုိ ၀င္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ IELTS ကုိးကားအမွတ္စဥ္ကုိလည္း ရရွိပါမည္။ စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသည့္အခါ အီးေမးလ္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္။