» အေျဖလႊာျဖင့္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS ကို စာရင္းသြင္းရန္

» ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS ကို စာရင္းသြင္းရန္

စာေမးပြဲအတြက္စာရင္းမေပးမီ

၁။ စာေမးပြဲအတြက္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးရာတြင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္  မိတၱဴတစ္ခုကုိ upload တင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္တစ္ခုခု (ပတ္(စ)ပုိ႔သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္) အဆင္သင့္ရွိပါေစ။ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္  အသက္ ၁၈-ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားအတြက္ မိဘ(သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ စာျဖင့္တင္ျပရမည္။ 

၂။ စာေမးပြဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေမးခြန္းပုံစံ၊ စာေမးပြဲရလဒ္အေၾကာင္း အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေျဖဆုိသူအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ downloadၿပီး ဖတ္ရႈပါ။ အသက္ ၁၆-ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ား IELTS ေျဖဆုိရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း မွတ္သားပါ။ 

၃။ စာေမးပြဲအတြက္ ေငြသြင္းရာတြင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ႐ံုးမ်ားတြင္ လာေရာက္ေပးသြင္း ႏိုင္္ပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲရက္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း

ႀကိဳတင္စာရင္းေပးၿပီးလွ်င္ စာေမးပြဲစတင္ခ်ိန္၊ စာေမးပြဲစစ္မည့္ေနရာတုိ႔ကုိ အတည္ျပဳေပးပါမည္။ 

သင့္အတြက္ စကားေျပာစာေမးပြဲကုိ အျခားေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္အတူတကြေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဓိက စာေမးပြဲၿပီးေနာက္ (၇)ရက္အတြင္း အျခားေန႔ရက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေျဖဆုိရန္ စီစဥ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ စာေမးပြဲဌာနမွ ေျဖဆုိရမည့္ ရက္စြဲကုိ အတည္ျပဳေပးပါမည္။

စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးျပီးေသာအခါ စာေမးပြဲအတြက္ online မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ Road to IELTS website သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ကုဒ္ကို သင္၏ email သို႕ အလိုအေလွ်ာက္ပို႕ေပးပါမည္။  

စာေမးပြဲေျဖဆုိသူအတြက္ portal ကုိ ၀င္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ IELTS ကုိးကားအမွတ္စဥ္ကုိလည္း ရရွိပါမည္။ စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသည့္အခါ အီးေမးလ္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္။