ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ မွ လူ ၂ သန္းသည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာစာေမးပဲြမ်ားကို ေျဖဆိုၾကပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးက အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေစျခင္း၊ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ပိုမို၍ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ ဘ၀မ်ားကို တည္ေထာင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖဲြ႕အစည္းသည္ ဆရာမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိထားပါသည္။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေပး၍ အဆင့္တိုင္းရွိ စာေမးပဲြစနစ္၏ ရိုးသားတည္ၾကည္မႈကိုလည္း အာမခံပါသည္။

In this section

စာေမးပဲြေျဖဆိုမည့္ရက္

စာေမးပြဲေန႕တြင္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ေျဖဆိုရမည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ယူေဆာင္လာႏိုင္သည့္ပစၥည္းႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို စံုစမ္းရွာေဖြျခင္းျဖင့္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရာ၌ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ထားပါ။