ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ မွ လူ ၂ သန္းသည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာစာေမးပဲြမ်ားကို ေျဖဆိုၾကပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးက အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေစျခင္း၊ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ပိုမို၍ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ ဘ၀မ်ားကို တည္ေထာင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖဲြ႕အစည္းသည္ ဆရာမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိထားပါသည္။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေပး၍ အဆင့္တိုင္းရွိ စာေမးပဲြစနစ္၏ ရိုးသားတည္ၾကည္မႈကိုလည္း အာမခံပါသည္။

CUSTOMER SERVICE

သင့္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ Customer Services ဌာနရွိပါသည္။ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

ေနရာ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ ဖုန္းနံပါတ္
ရန္ကုန္စာေမးပြဲမ်ား တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔ ၉း၃၀ - ၁၈း၀၀ +၉၅ ၉ ၇၇၇၀၀၁၃၆၅  
မႏၲေလးစာေမးပြဲမ်ား တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔ ၉း၀၀ - ၁၇း၀၀ +၉၅ ၉ ၇၇၇၀၀၁၈၂၃

အီးေမးလ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ လိုပါက enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔မဟုတ္ mandalayexam@britishcouncil.org တို႔သို႔ဆက္သြယ္ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

In this section

စာေမးပဲြေျဖဆိုမည့္ရက္

စာေမးပြဲေန႕တြင္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ေျဖဆိုရမည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ယူေဆာင္လာႏိုင္သည့္ပစၥည္းႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို စံုစမ္းရွာေဖြျခင္းျဖင့္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရာ၌ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ထားပါ။