သင္သည္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာသူျဖစ္ေစ၊ မိမိတပည့္မ်ားကို ပိုေကာင္းေသာ အဆင့္မ်ားရရွိရန္ အကူအညီေပးလိုသည့္ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေစ  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီက အကူအညီေပးႏိုင္ပါ သည္။ online study guide မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ သင္လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္အားလံုးကို  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီက ေပးပါသည္။

သင္ဟာ တပည့္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဆရာပင္ျဖစ္ေစ အသံုး၀င္မည့္ သင္ေထာက္ကူ ကိရိယာႏွင့္ မွီျငမ္းစရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ညႊန္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လြယ္ကူေသာ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပဲြမတိုင္မီ (၂)လအလို

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မႈအခ်ိန္ဇယားအေၾကာင္း အေလးအနက္ စဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

 • ဘာသာရပ္တိုင္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သင္႐ိုးကို ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးျခင္း
 • ေမးခြန္းမ်ားသည္ စာစီစာကံုး အေျခခံလား (သို႔) ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျဖမ်ားထဲမွ အမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ ရတာလားဟူေသာ စာေမးပဲြႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို သိရေအာင္ စံုစမ္းျခင္း။
 • ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မႈအခ်ိန္ဇယား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မႈအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕

သင္ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ တစ္ေန႔တာရဲ႕ အခ်ိန္မ်ားကို ဇယားတြင္ မ်ားမ်ားထည့္ဆဲြပါ။ ဥပမာ-သင္သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ လန္းဆန္းၿပီး တက္ၾကြေနတတ္ပါက ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မႈကို ေစာေစာလုပ္ပါ။ ထို႔ျပင္

 • ဘာသာရပ္တစ္ခု၏ အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏမ်ားေသာ စာေမးပဲြမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း။ 
 • ဦးေႏွာက္ေဆးေၾကာရန္အတြက္ မွန္မွန္အနားယူျခင္း။ 
 • စာအုပ္မ်ား၊ audio guide မ်ားႏွင့္ online video အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား အစရွိေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ျခင္း။ 
 • သင္က်က္မွတ္ရမည့္မွတ္စုမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို highlight လုပ္ျခင္း။ 
 • မိသားစု၀င္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဘာသာရပ္တိုင္းအေပၚတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးခိုင္းျခင္း။ 
 • ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္တို႔ႏွင့္ အကၽြမ္း၀င္ေနေစရန္ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား ေျဖၾကည့္ျခင္း။ 
 • မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အနားယူရန္ အခ်ိန္ ေဘးဖယ္ထားျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

စာေမးပဲြမတိုင္မီ (၁)လအလို

စာေမးပဲြမတိုင္မီ (၁)လအလိုတြင္ သင့္ Statement of Entry ကို ပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ခရီးသြားလာမႈအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Statement of Entry က စာေမးပဲြ၏ စာစစ္ဌာနကို အေသအခ်ာေဖာ္ျပထားမွာျဖစ္ပါသည္။  စာေမးပဲြေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ ထို Statement of Entry ကို သင္ႏွင့္တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

ယူေဆာင္လာရမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္ စာေမးပဲြအခ်ိန္ဇယားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ "Your Exam Day" ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ပါ။

ဒီအေတာအတြင္းမွာေတာ့ သင့္ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မႈ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ဆက္လက္ၿပီး ေလ့က်င့္ေနပါ။ သို႔ေသာ္ သိပ္ၿပီး မပင္ပန္းရေလေအာင္ အနားယူခ်ိန္္မ်ားကိုပါ ထည့္ဆဲြရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

စာေမးပြဲေန႔ႀကီးအတြက္ ရုိးရွင္းေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

သို႕ျဖစ္၍ စာေမးပြဲေျဖရမည့္ေန႔ႀကီးအတြက္ သင့္အေနျဖင့္ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ၿပီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အနည္းငယ္ခံစားရလွ်င္လည္း စိတ္မပူပါႏွင့္။ ဤသည္မွာ သဘာ၀ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္႐ိုးရွင္းတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ လုိက္နာၿပီး စိတ္ေအးေအးထားၿပီး စာေမးပြဲမွာျဖစ္ႏူိင္သမွ် အေကာင္းဆုံးရလဒ္ေတြရရွိေအာင္ ေျဖဆုိပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႀကဳိးစားၿပီးလုပ္ၾကည့္ပါ။ 

 • စိတ္ေအးေအးထားၿပီးအသက္ကုိ ျပင္းျပင္းနဲ႔မွန္မွန္႐ႈပါ။ 
 • စမေျဖမီေမးခြန္းစာရြက္ကုိ အစမွအဆုံးၿပီးေအာင္ဖတ္ပါ။
 • အခ်ိန္ကုိ အကြက္ခ်စီစဥ္ပါ။
 • ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ကုိ မေျဖႏုိင္ပါက ေနာက္ေမးခြန္းကုိဆက္သြားပါ။
 • ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီကုိ ေသခ်ာမွန္ကန္စြာေျဖဆုိပါ။
 • စာေမးပြဲေျဖဆုိေနစဥ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ေရကုိ နည္းနည္းခ်င္းစီစုပ္ေသာက္ပါ။
 • အေျဖတစ္ပုဒ္စီကုိ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။ အထူးသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပုိေစာၿပီးေနလွ်င္ ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

စာစီစာကုံးေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုိရာတြင္ စ-လယ္-ဆုံး ပုံစံျဖင့္ေျဖဆုိရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ စာစီစာကုံး၏အစတြင္ ေခါင္းစဥ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရပါမည္။ အလယ္တြင္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပရပါမည္။ အလယ္ပုိင္းတြင္ စာစီစာကုံးတစ္ပုဒ္လုံးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာလုံးအေရအတြက္၏ ၇၅% ပါရွိသင့္သည္။ အဆုံးပုိင္းတြင္ သင့္စာစီစာကုံးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။ 

မျှဝေပါ