Cambridge English Assessment စာေမးပြဲမ်ားကုိ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပုိင္ဌာနမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၾကပါသည္။

Cambridge English စာေမးပြဲတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ သင္ရရွိထားေသာ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ ရေစႏုိင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစားမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ Cambridge English ဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စီစဥ္ေပးပါသည္။ သင့္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေသာ စာေမးပြဲကုိ ရွာေဖြပါ။

စာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္ေန႔တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည့္အရာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ေတြအသုံး၀င္မည့္ အႀကံေပးစကားမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ပါ။