ရလာဒ္အမ်ားစုကို ေရးေျဖစာေမးပဲြေျဖၿပီးေသာ ရက္၏ ေနာက္ (၄) ပတ္အၾကာ၌ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိပါ သည္။ က်န္ရွိေသာရလဒ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ (၂) ပတ္အၾကာတြင္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစာေျဖသူမ်ား

စာေျဖသူမ်ားသည္ Cambridge English Language Assessment Online Results Service မွတဆင့္ ၄င္းတို႔၏ ရလာဒ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ရယူႏိုင္ပါသည္။ စာေျဖသူတစ္ဦးစီ၏ အခ်ိန္ဇယားတြင္ Login ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရလာဒ္မ်ားထုတ္ျပန္သည့္ ကာလ စတင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေသာ အီးေမးလ္ကိုလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေျဖသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ရလာဒ္ကို ရရွိသည္အထိ ၄င္းတို႔၏ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သိမ္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မေမ့ေလ်ာ့ရန္ လိုပါသည္။

လက္မွတ္မ်ား

စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေအာင္လက္မွတ္ကို ရလာဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ (၁) လခန္႔အၾကာတြင္ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၌ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွ စာရင္းသြင္းသူျဖစ္ပါက သင့္အတြက္ ေက်ာင္းမွတဆင့္ ထုတ္ယူေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္စာရင္းသြင္းသူျဖစ္ပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွာ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲမ်ား

Cambridge English Language Assessment က အၾကား၊ အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ အေျပာအစရွိေသာ စစ္ေဆးမႈ၏ အပိုင္းတစ္ခုစီ၌ ရရွိခဲ့ေသာ သင့္စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေထာက္ခံခ်က္ကို ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေဆးမႈအပိုင္းတစ္ခုစီအတြက္ Cambridge ဒိုင္းပံုအမွတ္အသားအမ်ားဆံုး (၅) ခု ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုလံုးအတြက္ ဒိုင္း (၁၅) ခု ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Young Learners ရလာဒ္မ်ားကို စာေမးပဲြအၿပီး ေနာက္ (၈) ပတ္ခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ စာေမးပဲြၿပီးဆံုးေအာင္ေျဖဆိုသူတိုင္းကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးပါသည္။ ၄င္းေထာက္ခံခ်က္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ မည္သည္ကိုေတာ့ျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္၊ မည္သည္ကိုေတာ့ျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စာေမးပဲြ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္စာရင္းကို ျပန္စံုစမ္းျခင္း

သင့္အေနျဖင့္ သင့္ေျဖဆိုမႈကို အမွတ္ေပးစစ္ေဆးရာ၌ မွ်တမႈမရွိဟု ယူဆပါက Cambridge English တြင္ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ Result Enquiry Procedure ရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ အပိုင္းအားလံုး၏ စစ္ေဆးမႈသည္ တိက်ေသခ်ာေၾကာင္းကို စစ္ေဆးၿပီး အကယ္၍ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္လည္း ျပန္လည္၍ အမွတ္ေပးစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ စာေမးပဲြ၏ ရလာဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာနသို႔ အီးေမးလ္ ျဖင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္းခံခ်က္တြင္ အမည္ အျပည့္အစံု၊ စာေမးပဲြေျဖဆိုသည့္ရက္ႏွင့္ စာေျဖဌာနတို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။ စာေမးပဲြရလာဒ္ကို ေၾကျငာသည့္ေန႕၏ ေနာက္ ၄င္းလ၏ ေနာက္ဆံုးရက္အထိသာ ေတာင္းခံမႈျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။ အကယ္၍ သင္၏ စာေမးပဲြရလာဒ္မွတ္တမ္းကို ရရွိၿပီးျဖစ္ပါက ၄င္းကို စာေမးပဲြရမွတ္မ်ား ျပန္လည္စစ္ေဆးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔႐ံုးကို ျပန္လည္အပ္ႏွံထားရပါမည္။

Result Enquiry Procedure တြင္ အဆင့္ (၂) ဆင့္ပါ၀င္ပါသည္။

အဆင့္ ေအာင္စာရင္း စံုစမ္းပံုအဆင့္ဆင့္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။ မည္မွ်ေငြေပးေခ်ရသနည္း။
အဆင့္ ၁ ေအာင္စာရင္းရလာဒ္ စစ္ေဆးျခင္း ၅ ရက္ခန္႕ 20.50 GBP***
အဆင့္ ၂ ေရးေျဖလႊာမ်ား အမွတ္ျပန္စစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း* ၅ ပတ္ခန္႕**

PET, PET fS & BEC P: 60.00 GBP***

Other: 93.00 GBP***

* ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေျပာစစ္ေဆးျခင္းအပိုင္းေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။

** ေမးျမန္းမႈ၏ ဒုတိယအဆင့္ကို ေတာင္းခံရန္အတြက္ ေတာင္းခံသူသည္ ၄င္း၏ ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိၿပီးျဖစ္ရမည့္အျပင္ Results Enquiry Procedure ၏ ပထမအဆင့္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေနရပါမည္။

မျှဝေပါ