ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယူေကႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအတတ္ပညာဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပေပးပါသည္။

CUSTOMER SERVICE

သင့္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕တြင္ Customer Services ဌာနရွိပါသည္။ စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးစုံစမ္းျခင္း၊ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း ႏွင့္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူျခင္းတို႕အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏အလုပ္အခ်ိန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Customer Services ဖြင့္ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္
စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း တနလၤာ - ေသာၾကာ မနက္ ၉.၀၀ မွ ညေန ၄း၃၀ နာရီ
စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးစုံစမ္းျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူျခင္း တနလၤာ - ေသာၾကာ မနက္ ၉.၀၀ မွ ညေန ၄း၃၀ နာရီ

စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိရွိလိုသည္မ်ားကို enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕အီးေမးလ္ပို႕ျပီး ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္