ယူေက၏ ဂုဏ္သတင္းအႀကီးမားဆံုးေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၌ အတတ္ပညာဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားရယူႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးပါသည္။

ဤက႑တြင္

စက္မႈပညာႏွင့္ IT ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား

City and Guilds သည္ အသက္ေမြးမႈပညာႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳလ်က္ရွိေသာအဖဲြ႕ျဖစ္ျပီး နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုမွ သင္တန္းေပးသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

စာရင္းကိုင္ပညာဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ား - ACCA

ACCAသည္ စာရင္းကိုင္ပညာ၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိမည့္သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းရွာေဖြသူမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပထမတန္းစားေရြးခ်ယ္မႈအရည္အခ်င္းမ်ားကို ေပးပါသည္။