ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေဆးပညာဆုိင္ရာ အတတ္ပညာရွင္အားလုံးအတြက္ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ယူေကႏိုင္ငံ၌ရွိေသာ ဂုဏ္သတင္းအေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာ ေဆးပညာဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ကုိယ္စား ၎စာေမးပြဲမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က က်င္းပေပးပါသည္။ 

၎စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာစာေမးပြဲအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔၌ ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ 

Member of Royal College of Physicians (MRCP UK)

ယူေကအတြင္းရွိ သမားေတာ္မ်ား၏ အသိပညာတုိးတက္မႈ အေတြ႕အႀကဳံအလုံးစုံႏွင့္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား မျပတ္ျဖစ္ေပၚေစမႈတုိ႔၌ The Membership of the Royal College (MRCP LIK) သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑၌ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎သည္ ယူေက၌ ေဆးပညာဆုိင္ရာ အထူးျပဳမႈမ်ား (medically-related specialities)ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္လုိေသာ သမားေတာ္မ်ားအတြက္ အႀကိဳျပဌာန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲရက္မ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ MRCP UK ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ ေပၚတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

Member of Royal College of Obstetrics and Gynaecologists ( MRCOG )

အဖြဲ႕၀င္စာေမးပြဲ (The Membership examination) သည္ သားဖြားပညာ (obstetrics) ႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါကုပညာ (gynaecology) တုိ႔၌ အထူးျပဳလုိေသာသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ MRCOG သည္ အပုိင္း(၂)ပုိင္း ပါရွိေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲဆုိင္ရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိေတာ့ MRCOG ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ တြင္ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

Membership of the Royal College of Paediatrics and Child Health ( MRCPCH )

Membership of the Royal College of Paediatrics and Child Health (MRCPCH) သည္ ကမၻာအႏွံ႕ကသိထားေသာ ယူေကအတြင္းရွိ ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အထူးျပဳ ေဆးပညာသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အျပင္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အခြင့္အေရးလည္းေပးပါသည္။

MRCPCH စာေမးပြဲသည္ Membership of the Royal College of Paediatrics and Child Health တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေစမည့္ ဒီပလုိမာအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၎ကုိ အေျခခံအထူးျပဳသင္တန္းအား တက္ေရာက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေျဖဆုိရၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ (၂)ႏွစ္မွ (၃)ႏွစ္အထိ ၾကာႏုိင္ပါသည္။

စာေမးပြဲႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ MRCPCH ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါ သည္။  

Membership Examination of the Surgical Royal Colleges of Great Britain ( Intercollegiate MRCS )

Membership Examination of the Surgical Royal Colleges of Great Britain ( Intercollegiate MRCS )

MRCS သည္ အထူးျပဳသင္တန္း၏ ေယဘုယ်က်ေသာ အပုိင္းကို ေလ့လာလ်က္ရွိေသာ ခြဲစိတ္မႈ အထူးျပဳသင္တန္းသားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MRCS သည္ အထူးျပဳခြဲစိတ္မႈသင္တန္းအတြက္ အေျခခံအဆင့္ကုိ ၿပီးဆုံးၿပီး ထုိထက္ျမင့္ေသာ အဆင့္သုိ႔တုိးတက္သြားႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာအသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပင္ကုိယ္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိ၊ မရွိကုို ဆုံးျဖတ္ပါသည္။

MRCS စာေမးပြဲသည္ intercollegiate ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

The Fellowship Examination in Ophthalmology of the Royal College of Surgeons of Edinburgh FRCSEd (Ophth)

Fellowship of the Royal College of Surgeans စာေမးပြဲကုိ မ်က္စိပညာ (ophthalmology)၌ အနည္းဆုံး ေလးႏွစ္တာသင္တန္းကာလကုိ ၿပီးဆုံးသည့္အျပင္ Fellowship စာေမးပြဲကုိလည္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ျဖစ္ေသာ မည္သည့္ သင္တန္းသားကုိမဆုိ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳပါသည္။

ေအာင္ျမင္ေသာစာေမးပြဲေျဖဆုိလုိသူ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသည္ Fellowship of the Royal College အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရႏုိင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ FRCSEd (Ophth) ဟုသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ စာေမးပြဲ၏ Part B ကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ Membership of the Royal College သုိ႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရႏုိင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ မိမိကိုယ္ကို MRCSEd (Ophth) ဟုသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

မျှဝေပါ