ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွတဆင့္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ စာေမးပြဲမ်ားကုိ ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္ သင္ေျဖလုိေသာ စာေမးပြဲမပါပါက၊ သင္၀င္ေရာက္လုိေသာ တကၠသုိလ္မ်ားက ေတာင္းဆုိေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆုိလုိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဦးစြာသင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တကၠသုိလ္(သုိ႔) ေက်ာင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္၍ စာေမးပြဲကုိ စီစဥ္ၿပီးမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။ ထုိတကၠသုိလ္ ကုိယ္စား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က စာေမးပြဲကို က်င္းပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္သည္ မရွင္းမလင္းပါက (သုိ႔) အကူအညီလုိအပ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စားေမးပြဲမ်ားကုိ မၾကာခဏက်င္းပေပးပါသည္။

မျှဝေပါ