အကယ္၍ သင္သည္ ယူေက (သို႔) တျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္တြင္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရန္ရွိပါက ထိုစာေမးပဲြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥပစာအတြင္း၌ပင္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ား(သုိ႔)တျခား ႏုိင္ငံျခားေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ အေ၀းသင္-ပရုိဂရမ္မ်ား)တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး စာေမးပြဲေျဖရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ မသြားႏုိင္ေသာသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲေစာင့္ၾကပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီတြင္ စာေမးပြဲက်င္းပရန္ တင္းက်ပ္ေသာစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္အားလုံးႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္အားလုံးကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္(သုိ႔) တကၠသုိလ္မ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံ၍ စာေမးပြဲခန္းႏွင့္ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူတုိ႔ကုိ စီစဥ္ေပးၿပီး သင္တုိ႔၏အေျဖလႊာမ်ားကုိ ဆက္သားမွတဆင့္ ေပးပုိ့ေပးပါသည္။ 

ဘယ္ပုံဘယ္နည္း လုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။

  • သင္၀င္ေရာက္လုိေသာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ပါ။
  • မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္တၿပဳိင္နက္ စာေမးပြဲအရ ႏုိင္ငံျခားစာေျဖဌာနကုိ ေတာင္းဆုိပါ။ 

မည္မွ်ကုန္က်မည္နည္း။

စာေမးပြဲစီစဥ္ေၾကး ေပးရပါမည္။ စာေမးပြဲစီစဥ္ေၾကးတြင္ ေနရာေၾကး၊ စာေမးပြဲေစာင့္ခႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ႏွင့္ အေျဖလႊာမ်ားကုိ လုံၿခဳံစြာထိန္းသိမ္းခတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎ထဲတြင္ သင့္တကၠသုိလ္က သတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးႏွင့္ ဆက္သားခတုိ႔မပါပါ။ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္အတည္ျပဳပါ။ ဆက္သားခသည္ အေျဖလႊာမ်ားကုိ ျပန္ပုိ႔ေပးရမည့္ႏိုင္ငံေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးႏွင့္ ဆက္သားခတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိဆက္သြယ္ပါ။ 

စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္ခသည္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးတုိ႔တြင္ပါၿပီး/မၿပီးကို သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တကၠသုိလ္ကေကာက္ခံထားျခင္းမရွိပါက စာေျဖသူကေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္တကၠသုိလ္က အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳၿပီးပါက စာေျဖဌာန၊ စာေမးပြဲအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ 

မျှဝေပါ