အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက aptis@mm.britishcouncil.org သို႕ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

What are your assessment needs

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ မည္သည့္ အဂၤလိပ္စာ အကဲျဖတ္မႈ လိုအပ္ပါသလဲ?

Aptis သည္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းအဆင့္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသံုးျပဳသည့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။

Taking the Aptis test

Aptis စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္း

Aptis သည္ သင္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္အား ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ ၄ မ်ိုးျဖစ္သည့္ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ ႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္တို႔သာမက အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ေ၀ါဟာရကြ်မ္းက်င္မႈကိုပါ တြဲဖက္စစ္ေဆးေပးပါသည္။