Aptis သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မွုဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းအဆင့္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသံုးျပဳသည့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။

Aptis စာေမးပြဲကို အဂၤလိပ္စာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွုဆုိင္ရာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ face-to-face သင္တန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ e-learning အတြက္ျဖစ္ေစ Aptis စာေမးပြဲကို သင္တန္းမ်ားမစမီ ႀကိဳတင္၍ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းအၿပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း ျပန္လည္စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္းတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ သင္တန္းမစတင္မီ ႏွင့္ သင္တန္းၿပီးစီးၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမည္မ်ွတုိးတက္လာသည္ကို သင္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Aptis စာေမးပြဲသည္ Common European Framework of Reference for Languages ကိုအသံုးျပဳ၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဆင့္ႏွုိင္းယွဥ္သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ေသာစာေမးပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို မွန္ကန္တိက်ေသာစစ္ေဆးမွုနည္းလမ္းျဖင့္ သိ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

Are you a business

သင္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား

Aptis စာေမးပြဲသည္ သင္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို မွန္ကန္တိက်ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳ၍သိ႐ွိေစႏုိင္ပါသည္။

Are you a school, university or college?

ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ (သို႔မဟုတ္) ေကာလိပ္ေက်ာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသလား

Aptis စာေမးပြဲသည္ အဆင္ေျပသက္သာ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲျဖစ္ၿပီး သင့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဆရာ/မမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုအျဖစ္ပါသည္။