လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း(၉၀)ေက်ာ္မွ လူေပါင္း(၂)သန္းေက်ာ္သည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွတဆင့္ စာေမးပြဲမ်ား ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွတဆင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးကုိ ခံစားၾကည့္ပါ။

  • အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးရွိ စာေမးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပေပးသည့္ ႏွစ္ရွည္အေတြ႕အႀကဳံရွိျခင္း
  • ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕တုိ႔၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီေသာစာစစ္သူအျဖစ္ ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး ျမင့္မားေသာေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံ ရွိၿပီးသား အမႈထမ္းမ်ားရွိျခင္း
  • ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေခတ္မီကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ စာေျဖဌာနမ်ား၊ အၾကားစြမ္းရည္ကုိ အဆင့္ျမင့္ဆုံးကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳ၍ စစ္ေဆးေပးျခင္း
  • IELTS ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Online self-study အမွီအျငမ္းျဖစ္ေသာ Road to IELTS ကုိ အခမဲ့ အသုံးျပဳခြင့္ရွိေစျခင္း
  • ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Teaching English ႏွင့္ Learn English website မ်ားမွတဆင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္ယူသူမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း
  • စာၾကည့္တုိက္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားကုိ အားေပး၍ ေနရာအႏွံ႕စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း

သင္၏ အလုပ္အခြင့္အလမ္းတုိးတက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း (သို႕) ႏုိင္ငံျခားတြင္ျဖစ္ေစ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ တဆင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိပါ။ 

မျှဝေပါ