ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူတုိင္းအေပၚ မွ်မွ်တတႏွင့္ ဓမၼဓိဌာန္က်က် ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရာတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံးအေျခအေနမ်ား ရရွိႏုိင္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူတစ္ဦးကုိ စာေျဖဌာနသုိ႔ လာေရာက္ႏုိင္ရန္၊ ေမးခြန္းမ်ား နားလည္ႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔၏စာေမးပြဲကုိေျဖႏုိင္ရန္  အထူးအေျခအေနႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္အထူးအစီအစဥ္မ်ားလုိအပ္ပါက စာေမးပြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ။ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေရးသည္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးေရးဘုတ္အဖြဲ႕ေပၚ၌ မူတည္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အခက္အခဲတုိ႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲ၏ အပုိင္းတစ္ခုခုမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေကာင္းရႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကာလ ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာစာေမးပြဲမ်ား

 • IELTS

  စာေမးပြဲ၏ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ ပုံစံကုိ လုိအပ္ပါက စာေမးပြဲရက္မတုိင္ခင္ အနည္းဆုံး (၃) လအလုိတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ မြမ္းမံထားေသာ စာေမးပြဲပုံစံကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဤအသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ လုိအပ္ပါသည္။ သင္၏ အေျခအေနမ်ားသည္ အထူးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္လုိအပ္ပါက (ဥပမာ-အခ်ိ္န္ပုိ) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အနည္းဆုံး (၆) ပတ္ ႀကဳိတင္၍ ဆက္သြယ္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ေပးထားေသာ ေဆးလက္မွတ္ကုိ ဤရုံး၌ မွတ္ပုံတင္ လာလုပ္ေသာအခါ တင္ျပရပါမည္။ 
 • Cambridge English စာေမးပြဲမ်ား 

  သင့္၌ မသန္စြမ္းမႈ (သုိ႔) အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိေနပါက စာေမးပြဲရက္မတုိင္မီ အနည္းဆုံး (၃) လအလုိတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ စာေမးပြဲအတြက္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာအခါ လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေဆးလက္မွတ္ကုိ တင္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ Cambridge English paper-based စာေမးပြဲမ်ားအတြက္သာ အထူးအစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
 • IGCSE/ ႏုိင္ငံတကာ GCSE ႏွင့္ ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ား 

  စာေမးပြဲရက္မ်ား တုိက္ေနသျဖင့္ အခ်ိန္ပုိ (သုိ႔) စာေမးပြဲအထူးေစာင့္ၾကပ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အထူးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား လုိအပ္ပါက သင္၏ ပထမဆုံးစာေမးပြဲမတုိင္မီ အနည္းဆုံး (၆) ပတ္အလုိ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သင့္အေျခအေနက အထူးစာေမးပြဲပုံစံ ျပင္ဆင္ေပးဖို႕လုိအပ္ပါက စာေမးပြဲအတြက္ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အရင္ဆက္သြယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ အထူးလုိအပ္ခ်က္ ေတာင္းခံလႊာႏွင့္အတူ ထုတ္ေပးထားေသာ ေဆးလက္မွတ္ကုိပါ ပူးတြဲတင္ရပါမည္။ 
 • အတတ္ပညာဆုိင္ရာႏွင့္ တကၠသုိလ္စာေမးပြဲမ်ား

  အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ေတာင္းခံရန္ သင္၏စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕(သို႔) တကၠသုိလ္ႏွင့္တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာေမးပြဲစစ္ေဆးေရးဘုတ္အဖြဲ႕ကျဗိတိသွ်ေကာင္စီကုိ ဆက္သြယ္မွာျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာင္းခံခ်က္ကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္းကုိလည္း သင့္အားအေၾကာင္းၾကားမွာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ၌ စာေမးပြဲအတြက္ မွတ္ပုံတင္ထားသူျဖစ္ပါက အထူးလုိအပ္ခ်က္ေတာင္းခံလႊာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။ မွတ္ပုံတင္သည့္အခါ လြန္ခဲ့သည့္ (၂)ႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ထားေသာ ေဆးမွတ္တမ္းကုိ တင္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။

See also

မျှဝေပါ