ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ စာေမးပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္က်င္းပေပးေသာ အေတြ႕အႀကဳံမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ စာေမးပြဲေန႔တြင္ သင့္အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ အာရုံစုိက္ႏုိင္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိေန႔တြင္ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

စာေမးပြဲရက္မတုိင္မီ

ပုံမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ စာေမးပြဲရက္မတုိင္မီ (၁)ပတ္အလုိမွာ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားကုိ သင့္စင္တာ (သုိ႔) ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အေသအခ်ာ လာေရာက္ထုတ္ယူပါ။ စာေမးပြဲရက္မ်ား၊ စာေျဖဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ သိရွိထားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ စာေျဖဌာနကုိမသိလွ်င္ အခ်ိန္ဇယားထုတ္ယူသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႕ထံတြင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

ဤအဆင့္တြင္ သင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္/မမွန္ကုိ စစ္ေဆးရန္အေရးႀကီးပါသည္။ သင္၏ အခ်ိန္ ဇယားေပၚတြင္ ၎အခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္သင္၏အမည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ တုိ႔တြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ေန႔

စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ေန႔တြင္ ယူေဆာင္လာရန္ လုိအပ္ေသာအေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စာေမးပြဲရက္မ်ား၊ စာေျဖဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကုိလည္း သိထားရမွာျဖစ္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲေျဖရန္ မထြက္ခြာမွီ

  • စိတ္ကုိ သက္သက္သာသာထားဖုိ႔ အခ်ိန္ရရွိရန္ စာေမးပြဲမစခင္ (၁)နာရီအလုိ အေရာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါ။ 
  • ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ လမ္းခရီးအေႏွာက္အယွက္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ထားထားပါ။ ထုိ႔အျပင္ စာေျဖဌာနသုိ႔သြားႏုိင္မည့္ အျခားလမ္းေၾကာင္းကုိလည္း ႀကဳိတင္စဥ္းစားထားပါ။

စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသုိ႔ ယူလာႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား

  • သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား (မွတ္ပုံတင္(သုိ႔) ဓာတ္ပုံပါေသာ မည္သည့္အေထာက္အထားစာရြက္မ်ိဳးမဆို ရပါသည္။)
  • အခ်ိန္ဇယား
  • အတြင္းသုိ႔ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏုိင္သည့္အိတ္၌ ထည့္ထာေသာခဲတံႏွင့္ေဘာပင္မ်ား
  • စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ကခြင့္ျပဳထားေသာ ဂဏန္းတြက္စက္
  • သင့္ဘာသာရပ္အတြက္ အျခားလုိအပ္ေသာ အပုိပစၥည္းကိရိယာမ်ား

သတိျပဳရန္

  • စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသုိ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းႏွင့္အျခားလွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ား ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳပါ။
  • တန္ဖုိးႀကီးေသာကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ား ယူလာျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

See also

မျှဝေပါ