ယူေကတြင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ (သို႕) သင္တန္းတက္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ယူေကအဆင့္ျမင့္ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား သိလိုသည္ျဖစ္ေစ သင့္အိပ္မက္သင္တန္းကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွိေနပါသည္။

ဤက႑တြင္

ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားလုိပါလား?

ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံတကာက အေလးထားေသာ အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထူးကဲေသာ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအလားအလာမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ယူေက ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ရွာပါ

ယူေက အတြင္းရွိ တကၠသုိလ္/ ေကာလိပ္(သုိ႔)ေက်ာင္းတစ္ခုခုရွိ သင္တန္းတစ္ခုခုကုိ ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးကုိယ္စားလွယ္၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္(သုိ႔)အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးကုိရွာပါ။