ယူေကတြင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ (သို႕) သင္တန္းတက္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ယူေကအဆင့္ျမင့္ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား သိလိုသည္ျဖစ္ေစ သင့္အိပ္မက္သင္တန္းကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွိေနပါသည္။

ဤက႑တြင္

ယူေက ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ရွာပါ

ယူေက အတြင္းရွိ တကၠသုိလ္/ ေကာလိပ္(သုိ႔)ေက်ာင္းတစ္ခုခုရွိ သင္တန္းတစ္ခုခုကုိ ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးကုိယ္စားလွယ္၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္(သုိ႔)အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးကုိရွာပါ။