ယူေကတြင္းရွိ တကၠသိုလ္(သို႔) ေကာလိပ္ (သို႔) ေက်ာင္းတစ္ခုခုတြင္ သင္တန္းတစ္ခုခုသို႔ တက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မ်ားရွိပါသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားက သင့္အား ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာျပင္ဆင္ေရးသားရာ၌ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔သည္ ဗီဇာမ်ား၊ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ တျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံဉာဏ္လည္းေပးေကာင္းေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ယူေက၌ ပညာသင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ (သို႔) အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ကို မရွိမျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ အသိမွတ္ျပဳ ပညာေရးအၾကံေပးမ်ား စာရင္းတြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

မျှဝေပါ