အခ်ိန္ေနရာမေ႐ြး သင့္အား ယူေကႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွစီစဥ္ထားေသာ ထူးျခားသည့္ platform တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Study UK Connect သည္ အေရွ႕အာရွရွိေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ပညာေလ့လာမႈအေတြ႕အႀကဳံအတြက္ ယုံၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ လြယ္ကူစြာစီစဥ္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Study UK Connect သည္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မည့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အုပ္စုလိုက္အႀကံေပးမႈမ်ားလည္းပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားထံမွ တိုက္႐ိုက္နားေထာင္ႏိုင္ၿပီး သင့္အေနႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါကလည္း ၄င္းတို႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

Study UK Connect သည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ယခုပဲ စာရင္းေပးလိုက္ပါ

ဤက႑တြင္

Study UK Connect တြင္မည္သို႔ပါဝင္ရမည္နည္း?

Study UK Connect တြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ယူေကတြင္ ပညာေလ့လာမည့္ သင့္အိပ္မက္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ ပထမေျခလွမ္းကိုစတင္ရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္ဆန္လြယ္ကူသည့္ အဆင့္ႏွစ္ခုကိုလိုက္နာပါ။