• ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္စကားေျပာျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈ
  • ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ျခင္း
  • ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့၊ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ယူေကေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားထံမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ယူေကတြင္ ေလ့လာမႈအေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
  • ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ယူေကဗီဇာႏွင့္ အျခားအသုံးဝင္ေသာ ႀကိဳတင္ထြက္ခြာျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
  • ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
မျှဝေပါ