ယူေကတြင္ကမၻာတစ္ခြင္ေက်ာ္ၾကားၿပီး သင့္အနာဂတ္ကုိ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္လည္း ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သား ၆၀၀,၀၀၀ မွအဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္တန္းမွသည္ PhD သင္တန္းမ်ားတုိင္ အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ႏွစ္စဥ္ လာေရာက္တက္ၾကပါသည္။

In this section

ယူေကမွာအဂၤလိပ္စကားသင္ယူပါ

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အေပ်ာ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ေစ သင္ေလ့လာေသာအခါ ကမၻာတစ္ဝွမ္း မိခင္ဘာသာစကားအျပင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကေသာ လူဦးေရ သန္း-၇၅၀ ထဲ သင္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သြားပါမည္။

ယူေကတြင္ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေနထုိင္ျခင္း

သင့္ကေလးမ်ား ယူေကမွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေနရန္ သြားေသာအခါ ျမင့္မားေသာ ပညာေရးစံႏႈန္း၊ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ပံ့ပုိးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံစြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္အတြင္း လႊမ္

လက္ေတြ႔႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ယူေကခရီးထြက္သည့္အခါ ပစၥည္းထုပ္ပိုးျခင္း၊ ခရီးသြားအာမခံထားျခင္း စသည္ျဖင့္ သင့္တြင္ စဥ္းစားစရာ အမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရွ႕အနည္းငယ္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားလွ်င္ အလြန္ေကာင္းပါမည္။