ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္ရေသာ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိပ္ဆုံးတြင္ရွိေနေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့့္္ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ကြန္ရက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစုံလင္လွပါသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရး

 • British Chamber of Commerce Myanmar
 • Jardines
 • Standard Chartered

ပညာေရး 

 • ADB
 • Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
 • Charles Wallace Trust
 • Myanmar Education Consortium
 • Oxford University
 • UNESCO

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)
 • Department of Higher Education (DHE)
 • Department of Basic Education (DBE)
 • Department of Education Research, Planning and Training (DERPT)
 • European Union
 • Ministry of Culture, Myanmar
 • Ministry of Education, Myanmar
 • National Library, Myanmar
 • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

 • British Museum
 • Human Dignity Film Institute
 • New Zero Arts Space
 • Shakespeare Schools
 • The Victoria and Albert Museum
 • Turquoise Mountain

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • Actionaid
 • Assessment and Education Reform Support (AERS)
 • Colours Rainbow
 • the Evaluation, Evidence and Learning component (EELC)
 • Foundation for Education and Development, Loikaw
 • Humanity Institute
 • International Bridges to Justice (IBJ)
 • International legal foundation (ILF)
 • Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • Kachin Development Group
 • Kangyidauk youth network, Pathein
 • Karen Environmental & Social Action Network (KESAN)
 • Karenni Human Rights Group
 • Kayin State Civil Society Organisations Network
 • Learning Together (LT) managed by United Nations Children's Fund (UNICEF)
 • Loka Ahlinn
 • Mawlamyaing Justice Centre (MJC)
 • Mon State Civil Society Organisations Network
 • Millennium Centre, Loikaw
 • Millennium Centre, Myaung Mya
 • Millennium Centre, Myitkyina
 • Millennium Centre, Taunggyi
 • Millennium Centre, Dawei
 • Myanmar Education Consortium (MEC)
 • Pyin Nyar Tagar Academy, Myitkyina
 • Seiktta Thukha Development Institute
 • Social Enterprise Development Association
 • Strengthening Pre-Service Teacher Education in Myanmar (UNESCO) (STEM)
 • Taunggyi University
 • Taunggyi Youth Centre
 • Tai Youth Organization, Taunggyi
 • The United Nations Children's Fund (UNICEF)
 • The Open University
 • Transparency & Accountability Network for Kachin State
 • The Northern Green Lights (also known as Kachin Conservation Working Group)
 • Human Rights Cinema Advocacy
 • VSO
 • Yangon Justice Centre (YJC)
မျှဝေပါ