ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္ရေသာ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိပ္ဆုံးတြင္ရွိေနေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့့္္ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ကြန္ရက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစုံလင္လွပါသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရး

  • British Chamber of Commerce Myanmar
  • Jardines
  • Standard Chartered

ပညာေရး 

  • ADB
  • Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
  • Charles Wallace Trust
  • Myanmar Education Consortium
  • Oxford University
  • UNESCO

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

  • Department for International Development (DFID)
  • European Union
  • Ministry of Culture, Burma
  • Ministry of Education, Burma
  • National Library, Burma
  • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

  • British Museum
  • Human Dignity Film Institute
  • New Zero Arts Space
  • Shakespeare Schools
  • The Victoria and Albert Museum
  • Turquoise Mountain

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

  • Actionaid
  • Challenges Worldwide
  • Colours Rainbow
  • Loka Ahlinn
  • SIDA
  • Social Enterprise UK