ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္ရေသာ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိပ္ဆုံးတြင္ရွိေနေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့့္္ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ကြန္ရက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစုံလင္လွပါသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရး

 • British Chamber of Commerce Myanmar
 • Jardines
 • Standard Chartered

ပညာေရး 

 • ADB
 • Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
 • Charles Wallace Trust
 • Myanmar Education Consortium
 • Oxford University
 • UNESCO

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • Department for International Development (DFID)
 • European Union
 • Ministry of Culture, Burma
 • Ministry of Education, Burma
 • National Library, Burma
 • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

 • British Museum
 • Human Dignity Film Institute
 • New Zero Arts Space
 • Shakespeare Schools
 • The Victoria and Albert Museum
 • Turquoise Mountain

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • Actionaid
 • Challenges Worldwide
 • Colours Rainbow
 • Loka Ahlinn
 • SIDA
 • Social Enterprise UK
 • Social Enterprise Development Association
 • Taunggyi University
 • Millennium Center, Taunggyi
 • Taunggyi Youth Center
 • Tai Youth Organization, Taunggyi
 • Millennium Center, Myaung Mya
 • Kangyidauk youth network, Pathein
 • Millennium Centre, Dawei
 • Millennium Centre, Myitkyina
 • Pyin Nyar Tagar Academy, Myitkyina
 • Seiktta Thukha Development Institute
 • Millennium Center, Loikaw
 • Foundation for Education and Development, Loikaw
 • Karenni Human Rights Group
 • Human Rights Cinema Advocacy
 • Standard Chartered Bank
 • VSO
 • KSCCI, MRCCI, KarenSCCI