အႏုပညာ၊ ပညာေရး ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား