ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးအခန္းကဏၭကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္မိတ္ဖက္အျဖစ္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ ပံ့ပိုးေပးသည့္အျပင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျဗိတိန္၏ကြၽမ္းက်င္မႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား သြင္းယူေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္္ေစပါသည္။ 

ပညာေရးနယ္ပယ္မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို အတူတကြေခၚေဆာင္၍ႏိုင္ငံတကာမူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စီစဥ္က်င္းပေပးျပီး ျဗိတိသွ်ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပုဂၢဳိလ္မ်ား၊အတုိင္ပင္ခံမ်ားအျပင္အျခားႏိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေခတ္မီွတိုးတက္ေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ၾကိုးပမ္းေနပါသည္။ 

ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေရးပါေသာအခန္းကဏၰ၌ ပါဝင္ေသာ အစိုးရအရာ႐ွိၾကီးမ်ားကိုလည္း ျဗိတိန္နိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ေပးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးကဏၭကို ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွပိုမိုသိရွိသေဘာေပါက္ေစျပီး ျဗိတိန္၏လုပ္ေဆာင္မွဳနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုယ္တိုင္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ပညာေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ေရ႐ွည္တည္တံ့၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ယံုၾကည္ကိုးစားရေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႕ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေ႐ွ႕အာ႐ွေဒသတြင္းပညာေရးမူဝါဒေဆြးေႏြးပဲြြႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးပဲြမ်ားတြင္ ပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အကူအညီကို တိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႕ပညာေရးဖိုရမ္ (Education World Forum) ႏွင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ ျဖစ္ေသာ Going Global ကဲ့သို႔ေသာအဓိကက်ေသာကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ လႈပ္႐ွားမႈရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အစီရင္ခံစာ - အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမူ၀ါဒထဲသို႕ထိုးေဖာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း - ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးျမင့္ (ထိုစဥ္က ပညာေရးဒု၀န္ၾကီး မ်ားမၾကာမီ ေခတၱ၀န္ၾကီးရာထူး ျဖင့္ ေနာက္ ပညာေရး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ မခန္႕အပ္မီ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ) ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ၁၀ရက္ၾကာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေလ့လာေရးကိုလန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ “အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမူ၀ါဒထဲသို႕ထိုးေဖာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း- ျမန္မာနိုင္ငံ ၏လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ျဖင့္အဆံုးသတ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ၏ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

၎ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပဲြ၏အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာျပည္ရိွတကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတိုးျမွင့္ျခင္း

၂၀၁၃ ေမလ ျမန္မာ့ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ျဗိတိန္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဗိတိန္ေကာင္စီသည္ ဒုတိယေျမာက္မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို တိုးျမွင့္ျခင္း - ျမန္မာျပည္ရွိတကၠသိုလ္မ်ား၏ ျမင္ကြင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြနလ္ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ရက္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ စုရံုး က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုဒုတိယေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ပဏာမ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ထဲထဲ၀င္၀င္ ညိွနိွုင္းတိုင္ပင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဗိတိန္ေကာင္စီမွစီစဥ္ကာ အာရွတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ျသစေၾတးလ်ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္း(AusAID)၊ ယူနစ္စကို(UNESCO)တို႕မွ အေထာက္အပံ့ေပး က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ပညာျမွင့္တင္မွဳကို ေခတ္မီွအျမင္ႏွင့္ ပံုေဖာ္နိုင္ရန္ စတင္ခဲ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္၊ နိုင္ငံတကာမွေျပာဆိုခြင့္ရပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ CESR ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာနယ္ပယ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕မွ သက္ဆိုင္ေသာ အၾကံေပးပုဂိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ထိုအစည္းအေ၀းၾကီး၏ရလာဒ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳမ်ားျဖင့္ ေရွ႕သို႕ ခ်ီတက္ ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ စီမံကိန္း ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ အေထာက္အပံ့ေပးကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တိုးျမွင့္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ။ 

အစီရင္ခံစာ - မူ၀ါဒ မွ လုပ္ေဆာင္မႈ အသြင္ေျပာင္းျခင္း - ယူေက ျမန္မာ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း

လန္ဒန္တကၠသိုလ္ - ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္း - မူ၀ါဒမွလုပ္ေဆာင္မႈသို႕ အသြင္ေျပာင္းျခင္း မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပဲြ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ - ၂၉ ရက္)

လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွကူညီဦးစီး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေသာ ၎ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ၌ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ မွ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္သည္။

ယခုအစည္းအေဝးပြဲ၏ ပထမအပိုင္းအျဖစ္ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲကို (ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ) ပါလီမန္ေကာ္မတီမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ၁၀ရက္ၾကာေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္ညီလာခံမွာ ျမန္မာႏွင့္ ယူေက အဆင့္ျမင့္ပညာ႐ွင္ပညာ႐ွင္မ်ားက ၎တို႕၏႐ွဴေထာင့္ျဖင့္ ျမန္မာ့အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေပၚ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား စူးစမ္းရွာေဖြသည့္ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၎၏ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ တိုင္းတာမႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပဲြ၏ အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ။ 

အစီရင္ခံစာ - အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေနရာ

အမ်ိဳးသားစက္မႈ မွအစ ေဒသတြင္းလုပ္ေဆာင္သူအလယ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစနစ္အဆံုးတြင္အာဆီယံ တကၠသိုလ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေနရာ

ဤ အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမာၻ႔ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၏ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ံဴးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲမွ ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႔အာရွႏွင့္ တစ္ဘက္ျခမ္းမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို အျပုသေဘာေဆာင္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။