၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ‘လက္ခတ္သံ’ စီမံကိန္းသည္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္အသုံးျပဳ လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးရက္ကန္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ဒီဇိုင္းပညာရပ္၊ လူမႈစီးပြားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သံုးနွစ္သက္တမ္းရွိမည့္ စီမံကိန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီနွင့္ ဆြစ္ဇာလန္သံရံုးမွ Swiss Agency for Development and Cooperation တို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

အေသးစားလက္မႈလုပ္ငန္းဌာန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ Plymouth အနုပညာေကာလိပ္စသည္တို႔နွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ ‘လက္ခတ္သံ’သည္ Centre of Excellence တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံေက်ာင္းျဖင့္ အတူလက္တြဲကာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္္ေမာ္ဒယ္ပံုစံတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး  ထိုသင္ၾကားေရးနည္းစနစ္္ပံုစံကို နုိ္င္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ရက္ကန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

‘လက္ခတ္သံ’ သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ရက္ကန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ တီထြင္ ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရင္း အေသးစား လက္မႈလုပ္ငန္းဌာန၏ ေရရွွည္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ရက္ကန္းပညာရွင္မ်ားနွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ိဳးဆက္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ကာ ၎တို႔မွတဆင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တ့ံဖြံ႕ျဖိဳးေစေရး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

‘လက္ခတ္သံ’ သည္ အေရွ႕အာရွေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ား၊ ဒီဇုိင္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ ေဒသခံ လက္မႈပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း Crafting Futures ၏ အစိတ္အပုိ္င္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တုိ႔တြင္ လက္မႈပညာမ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တိက်ေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

In this section

အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္တီထြင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

စီမံခ်က္ပထမႏွစ္တြင္ Plymouth College of Arts မွ အႀကံေပးတစ္ဦးက ယကၠန္းေက်ာင္း (၁၄)ေက်ာင္းမွလာေရာက္ေသာ ဆရာမ်ားျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

စြန္႔ဦးတီထြင္တတ္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအသိတို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ 'Developing entrepreneurship in the curriculum' အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။

အထည္အလိပ္ျပပြဲႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား

ရက္ကန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈ ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ လက္ခတ္သံစီမံခ်က္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းမိုင္ဒီဇိုင္းေလ့လာေရးခရီးသီတင္းပတ္

ရည္သန္လ်က္ ခ်င္းမိုင္ဒီဇိုင္းေလ့လာေရးခရီးသီတင္းပတ္တြင္ ခ်င္းမိုင္သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ရက္ကန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/မမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။